Nieuwsbrief ‘Jaarboek 2020’

Presentatie ‘Historisch Jaarboek 2020’

Dit jaar alleen online
Zoals u weet, gaat onze gebruikelijke bijeenkomst in de Sint-Joriskerk dit jaar niet door vanwege corona. Het OVF-bestuur heeft daarom samen met Eemfilmers bovenstaande online presentatie gemaakt. In de film komen onder meer de inhoud en het productieproces van het ‘Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2020’ aan bod.

Lees “Nieuwsbrief ‘Jaarboek 2020’” verder

Nieuwsbrief november 2020

Van het bestuur

Online presentatie Jaarboek

 

Eind november verschijnt het Jaarboek 2020 van onze vereniging, weer boordevol boeiends over de historie van Amersfoort. Vanwege corona gaat de live presentatie van het Jaarboek in de Sint-Joriskerk niet door.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een digitale presentatie van ongeveer 15 minuten over dit Jaarboek. Deze zal binnenkort voor alle leden te zien zijn. Nader bericht volgt per e-mail.

Historisch Jaarboek Flehite wordt bij u thuisbezorgd
Omdat we niet bijeenkomen in de Sint-Joriskerk, wordt het Jaarboek 2020 bij u thuisbezorgd. Op onze oproep mee te helpen bezorgen, reageerden ruim 130 leden. Het deed ons als bestuur goed zoveel betrokkenheid te zien.

U zult begrijpen dat niet iedereen ingeschakeld hoeft te worden. In de loop van deze maand krijgen degenen die zich aanmeldden hierover bericht.

Lees “Nieuwsbrief november 2020” verder

Nieuwsbrief oktober 2020

Van het bestuur

Bedankt Piet en Wienanda!
Voorzitter Jelle Hekman heeft 6 oktober Piet Jonkman en zijn dochter Wienanda de Rijke-Jonkman namens het bestuur in de bloemetjes gezet. Beiden nemen afscheid na samen ruim 11 jaar de OVF-nieuwsbrief te hebben verzorgd. Voormalig voorzitter Piet Jonkman zorgde uiterst deskundig voor de eindredactie, zijn dochter voor de vormgeving. 
Piet blijft op andere manieren actief binnen de OVF. Zo verzorgt hij de samenstelling en bezorging van de welkomstpakketten bij nieuwe leden. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Flehite Publicaties, met als specifieke taak ‘verspreiden Jaarboek’.

Juul Zuidam heeft de eindredactie overgenomen. De nieuwsbrief is vernieuwd en wordt nu gemaakt met het programma Mailchimp in plaats van Word. U kunt uw nieuwsberichten voortaan sturen naar nieuwsbriefovf@gmail.com.

Afscheid Saskia Furler als ledenadministrateur
Saskia Furler heeft 12 jaar lang de ledenadministratie van de OVF verzorgd. Met ingang van het verenigingsjaar 2021 neemt zij afscheid en draagt haar taken over aan Elly Dols. Het bestuur van de OVF nam op 6 oktober afscheid van Saskia. Voorzitter Jelle Hekman bood haar een cadeaubon en bloemen aan. 

Lees “Nieuwsbrief oktober 2020” verder

Nieuwsbrief september 2020

VAN HET BESTUUR

Virtuele mini-excursies op de OVF-website

De mini-excursies waarmee de OVF het lezingenseizoen jaarlijks afsluit konden dit jaar vanwege corona niet doorgaan. Maar er is een geslaagd alternatief: de virtuele OVF-mini-excursie!  Inmiddels staan er 2 op de OVF-website. Met een klik op een link sluit u gelijk aan bij het begin van de excursie. Wandel zo mee en luister naar de bijzondere geschiedenis van Park Schothorst (https://youtu.be/jvdx4QLeW6M) en verken de moderne architectuur in het stadsdeel De Laak in Vathorst vanaf een dobberend bootje (https://youtu.be/ram21HryJts). Bekijk binnenkort een aantal van de 24 kazematten op de Grebbelinie en luister naar het verhaal erbij. Het was daar schieten of beschoten worden. Met dank aan de cameramensen van Eemfilmers krijgt u een goed beeld van deze excursieplekken in of in de directe omgeving van Amersfoort.
Aan de 4e en laatste mini-excursie naar de begraafplaatsen (Algemene en Joodse) in het Soesterkwartier wordt nog gewerkt. Meer hierover in de Nieuwsbrief van oktober.

Lees “Nieuwsbrief september 2020” verder

Nieuwsbrief augustus 2020

VAN HET BESTUUR

Nieuwe ledenadministrateur werkt zich in!
Zoals in de vorige OVF Nieuwsbrief  te lezen was, gaat Saskia Furler binnenkort stoppen als ledenadministrateur. Meer dan 11 jaar heeft ze die taak op voortreffelijke wijze vervuld. Die is best veelomvattend, want het gaat daarbij niet alleen om de mutaties plus en min, maar bijvoorbeeld ook om het verzorgen van de verzendadressen voor de Kroniek en de hele afhandeling rondom de contributies. Het bestuur en vooral de secretaris en de penningmeester zijn haar zeer veel dank verschuldigd!
Dankzij de oproep hebben wij een waardige opvolgster mogen verwelkomen in de persoon van Elly Dols, die de komende maanden door Saskia ingewerkt wordt.
Elly is nog niet zo lang inwoonster van onze stad en dus ook nog niet zo lang lid van de OVF. Deze nieuwe functie is voor haar een leuke manier om actief te worden in de vereniging.

Lees “Nieuwsbrief augustus 2020” verder

Nieuwsbrief juli 2020

VAN HET BESTUUR

Ledenadministrateur gezocht
Saskia Furler heeft meer dan 11 jaar de ledenadministratie verzorgd en ze stopt daar over enkele maanden mee. Daarom zoekt de OVF een nieuwe vrijwilliger die, in overleg met de secretaris en de penningmeester, de ledenadministratie wil verzorgen.

De taken zijn:

 • verwerken mutaties in het ledenbestand
 • in voorkomende gevallen per email dan wel telefonisch contact met leden
 • 4 x per jaar opstellen verzendlijst voor de Kroniek
 • opstellen verzendlijst jaarboek
 • opstellen verzendlijst contributiebrief
 • in overleg met de penningmeester contributiebetalingen administreren
 • in overleg met de penningmeester verzenden van herinneringsbrieven voor de contributie.

Het meeste werk zit in het verwerken van mutaties gedurende het hele jaar, verzendlijsten zijn snel opgesteld. Gemiddeld tijdbeslag 2 uur per week. De piek van de werkzaamheden ligt in de maanden december t/m februari, i.v.m. het versturen van de contributiebrieven.

Als u belangstelling hebt voor deze functie binnen de OVF, kunt u dat melden aan de penningmeester, Anton Schage (antonschage@xmsnet.n) of de secretaris Jan Carel van Dijk (j.c.van.dijk@xs4all.nl). Ook kunt u voor nadere informatie contact opnemen met Saskia Furler; E: furler95@planet.nl of T: 033-4611258

Lees “Nieuwsbrief juli 2020” verder

Nieuwsbrief juni 2020

VAN HET BESTUUR

Eindredacteur Nieuwsbrief gezocht
Elke maand verschijnt de OVF-Nieuwsbrief. Jarenlang is die verzorgd door Piet Jonkman en Wienanda de Rijke. Zij hebben te kennen gegeven hun taak te willen overdragen.

De Nieuwsbrief is een orgaan waarin het bestuur en de commissies van de OVF hun mededelingen doen. Ook worden aankondigingen van tentoonstellingen, lezingen en activiteiten van verwante organisaties, zoals musea, de NGV en andere instanties op het gebied van geschiedenis en erfgoed, doorgegeven aan de leden.
De eindredacteur heeft van het bestuur een ruim mandaat om te beoordelen welke aankondigingen e.d. worden geplaatst. Ook is hij verantwoordelijk voor de vormgeving en verzorgt de verzending aan de leden.

Verwacht wordt van de eindredacteur dat hij/zij overzicht heeft van wat binnen de vereniging speelt en ook op de hoogte is van andere erfgoedinstanties binnen Amersfoort en omgeving. Overigens wordt deze informatie veelal in de vorm van persberichten aangeleverd, die dan – indien nodig bewerkt – in de Nieuwsbrief worden opgenomen.

Als u belangstelling hebt voor deze functie binnen de OVF kunt u dat melden aan de voorzitter, Jelle Hekman, jellehekman@xmsnet.nl. Ook kunt u voor nadere informatie contact opnemen met de huidige eindredacteur, Piet Jonkman, E: p.jonkman@kpnmail.nl, of T: 033.4613070.

Lees “Nieuwsbrief juni 2020” verder

Nieuwsbrief mei 2020

VAN HET BESTUUR

In Memoriam
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 17 maart 2020, die niet kon doorgaan in verband met de coronamaatregelen, hadden wij natuurlijk stil willen staan bij de leden die ons in de afgelopen periode ontvallen zijn. Om hen toch te kunnen gedenken, noemen wij hierbij – voor zover bij ons bekend – hun namen en de datum van overlijden:

De heer A.P. de Boer, 1 februari 2019
De heer S.H. Müller, 22 maart 2019
De heer H. Rooimans, 16 april 2019
De heer W.J. van Tent, 15 juni 2019
De heer G. Smeenk, 19 juli 2019
Mevrouw A.A.B.M. Houët-Berenschot, 21 juli 2019
De heer C. Gouw, 15 september 2019
Mevrouw A. van Drie-Vreekamp, 26 november 2019
De heer Jhr. Drs. E.M. van Beyma, 28 maart 2020

Nieuwe bestuursleden
Tijdens die geplande ALV stond ook de benoeming van bestuursleden op de agenda. Twee bestuurskandidaten zijn nu nog niet formeel benoemd. Inmiddels zijn deze twee personen wél actief geworden als bestuurslid en zullen ze worden vermeld op de website van de OVF. Tegenkandidaten waren namelijk niet ingediend. Zodra het mogelijk is weer een ledenvergadering te plannen, zullen de benoemingen alsnog geformaliseerd worden.

De nieuwe bestuursleden zijn:
Nelleke Visscher, Amersfoorter sinds 34 jaar.
Nelleke heeft een carrière achter de rug in he boekenvak. Begonnen als boekenverkoopster en geëindigd als (hoofd/eind/bureau) redacteur bij een uitgeverij. Studeerde ondertussen MO geschiedenis. Sinds 2019 actief als coördinator van de activiteitencommissie van de OVF.
Ook verbonden aan de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort (onderzoeker), de Stichting Leergeld Amersfoort (intermediair) en My Book Buddy (hand-en-spandiensten).
Vrije tijd: muziek (klarinet, piano), Ivriet, tennis, wandelen.

Trudy de Mooy, Amersfoorter sinds 33 jaar. Trudy heeft de studie maatschappijgeschiedenis gedaan en de Kunstacademie. Werk: rondleider in Amersfoort langs architectuur, stedenbouw en beeldende kunst in de openbare ruimte. Sinds 2003 manager Informatiecentrum Vathorst. Vanaf 2019 lid van de activiteitencommissie van de OVF. Vrije tijd: schilderen (T31.nl), architectuur/stedenbouw, fotografie, reizen.

Lees “Nieuwsbrief mei 2020” verder

Nieuwsbrief maart 2020

VAN HET BESTUUR

ALV 17 maart 2020

Op dinsdag 17 maart (20.00 uur, Museum Flehite) wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststellen van de agenda.
 4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019.
 5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
 • Jaarverslag 2019
 • Jaarrekening 2019
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Benoeming kascontrolecommissie. De heer Harm Jansen treedt na zo’n 5 jaar terug. Bij deze een oproep voor een kandidaat om hem te willen opvolgen
 • Begroting 2020
 • Voorstel de contributie voor 2021 niet te verhogen.

6. Presentaties e.d.:

 • Introductie nieuwe OVF-website door de heer Michiel Boertje en voorstellen nieuwe webredacteur Birgitta van Bommel als opvolger van de heer Jan Bouwman
 • Presentatie over de Historische Bevrijdingsintocht van 8 mei a.s.
 • Presentaties van de Stichting Flehite Publicaties (SFP) en Museum Flehite.

7. Bestuurssamenstelling. Volgens het rooster van aftreden is geen der huidige vijf bestuursleden her te benoemen of statutair aftredend in 2020. Het is wenselijk het bestuur uit te breiden met 2 personen, mede door het tussentijdse vertrek eind vorig jaar van de heer B. (Berend) Spoelstra. Het bestuur stelt voor te benoemen de dames G.J. (Trudy) de Mooy-den Bak en P. (Nelleke) Visscher (zie voor hun CV’s hierna). Uiteraard kunnen tegenkandidaten worden aangedragen.

8. Wat verder ter tafel komt.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

 Alle vergaderstukken liggen vanaf 3 maart 2020 ter inzage bij de secretaris (Toscastraat 1 te Amersfoort) en zijn ook hier te raadplegen.

Lees “Nieuwsbrief maart 2020” verder

Nieuwsbrief februari 2020

VAN HET BESTUUR

ALV 17 maart 2020
Op dinsdag 17 maart (20.00 uur, Museum Flehite) wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Uiteraard zult u daarvoor tijdig de agenda en vergaderstukken krijgen. Na het afscheid eind vorig jaar van bestuurslid Berend Spoelstra kwam er ruimte voor nieuwe gezichten. Het bestuur heeft twee personen bereid gevonden voor invulling te zorgen. Zij hebben inmiddels een oriëntatie achter de rug en stellen zich kandidaat voor het bestuur. Op de komende ALV zullen zij zich presenteren, maar natuurlijk hebben de leden het recht tegenkandidaten in te dienen. Leuk is dat deze kandidaten, die door het bestuur voorgedragen worden, twee dames zijn nadat het bestuur zo’n 7 jaar lang uitsluitend uit heren bestond. Hieronder volgen vast hun CV’s:

Naam: Nelleke Visscher, Amersfoorter sinds 34 jaar.
Werk: van boekenverkoopster tot (hoofd/eind/bureau)redacteur. Studeerde ondertussen MO-geschiedenis.
Nu: terug bij mijn oude liefde geschiedenis (OVF-activiteitencommissie). Ook verbonden aan de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort (onderzoeker), de Stichting Leergeld Amersfoort (intermediar) en My Book Buddy (hand-en-spandiensten).
Vrije tijd: muziek (klarinet, piano), Ivriet, tennis, wandelen.

Naam: Trudy de Mooy, Amersfoorter sinds 33 jaar.
Opleiding: Maatschappijgeschiedenis (Erasmus Universiteit), Kunstacademie (Zwolle).
Werk: Rondleider in Amersfoort langs architectuur, stedenbouw en beeldende kunst in de openbare ruimte. Sinds 2003 Manager Informatiecentrum Vathorst.
Hobby’s: Schilderen (T31.nl), Architectuur/Stedenbouw, Fotografie, Reizen.
Digitaal: Linkedin, Facebook, Instagram.
Netwerken: NAVS, Mae West, OVF, 2 kookclubs.

Na het versturen van de zogenoemde contributiebrieven krijgen we vaak alsnog enige meldingen van overlijden of verhuizing. Daarom was het ledental per 1 januari 2020 iets gezakt naar 691, maar inmiddels staat de teller al weer op (bijna) 700!

Lees “Nieuwsbrief februari 2020” verder