Nieuwsbrief juli 2011

NIEUWSBRIEF, juli 2011

ZILVEREN ANJER VOOR JOKE SICKMANN

Foto Koningin

Op 23 juni jl. werd door H.M. de Koningin aan ons lid Joke Sickmann een zilveren anjer uitgereikt. Ze kreeg die onderscheiding voor haar tomeloze, vrijwillige inzet voor het behoud van het cultureel en historisch erfgoed. Naar onze mening heeft ze deze waardering meer dan verdiend. Als voorzitter van Siesta, als de drijvende kracht achter het behoud van de Wagenwerkplaats en vanwege haar betrokkenheid bij het Wijkmuseum Soesterkwartier om maar iets te noemen.Joke, namens ons allen van harte gefeliciteerd!

Lees “Nieuwsbrief juli 2011” verder

Nieuwsbrief juni 2011

UNIEK BEZOEK AAN DE SINT JORISKERK IN RESTAURATIE

foto kerk amersfoort

De Sint Joriskerk is van binnen onherkenbaar, want hij staat tot de nok in de steigers.Het publiek krijgt de unieke kans van eens in de honderd jaar om de steigers te beklimmen en op ooghoogte bij de gewelven te komen.Gidsen van Gilde Amersfoort bieden een rondleiding aan in samenwerking met de stichting Vrienden van de St. Joriskerk en de aannemer.De kerk wordt betreden via de kosterswoning aan de Zevenhuizen (rechts naast de kerkingang op de Hof). Daarna worden de steigers beklommen en is men ongeveer een uur in de gelegenheid om kapitelen, fresco’s en sleutelstukken van heel dichtbij te bewonderen. Via de ramen heeft men ook een fraai uitzicht op de stad.

Lees “Nieuwsbrief juni 2011” verder

Nieuwsbrief mei 2011

ONDERGRONDS IN HET SOESTERKWARTIER. HET GEHEIM VAN DE WESTERKERK

(Ondergronds in het Soesterkwartier. Het geheim van de Westerkerk door Aad Kamsteeg, 17 x 24 cm., 88 blz., genaaid gebrocheerd, ISBN 978 90 5345 433 6, rijk geïllustreerd in zwart-wit, € 14,95 Een uitgave in samenwerking met de Stichting Flehite Publicaties)

10 mei 1940: Een stralende morgen, maar geen blijde dag. Onder geknetter, gedreun van luchtafweer en geraas van vliegtuigmotoren wordt Nederland wakker…, oorlog…

Hoewel de Tweede Wereldoorlog grote verschrikkingen met zich meebrengt, gaat de Nederlandse bevolking niet bij de pakken neerzitten. Men komt in verzet, zo ook in Amersfoort. Een groep mannen en vrouwen verzet zich vanuit de Amersfoortse Westerkerk in het Soesterkwartier tegen de Duitse bezetting. Vanuit de nabijgelegen kosterswoning gaat een verzetsgroep onder leiding van Luit van der Weij, Kees de Jong en Gert-Jan van den Brink te werk. Het verspreiden van illegale lectuur, het veilig onderbrengen van onderduikers, het vervalsen van identiteitspapieren en het verduisteren van voedselbonnen behoren tot de verzetsdaden van deze groep dappere mensen.

In Ondergronds in het Soesterkwartier. Het geheim van de Westerkerk zijn dagboekfragmenten van leidend persoon binnen de verzetsgroep, onderwijzer Rien van Gent, gebruikt om de acties en belevenissen van de verzetsgroep te vertellen en te herinneren. Deze uitgave wil de leden en koeriersters van de verzetsgroep eren en het gevecht tegen dictatuur, verraad en bezetting levend houden. Bij het boek is een dvd ingesloten waarop actuele en archiefbeelden te zien zijn. Ook worden drie leden van de verzetsgroep Westerkerk aan het woord gelaten.

Lees “Nieuwsbrief mei 2011” verder

Nieuwsbrief maart 2011

LEDENVERGADERING

De ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 31 maart a.s. in Museum Flehite.

De agenda voor deze vergadering is:

1. Opening door de voorzitter

2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen

3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2010

4. Jaarverslag 2010

5. Jaarrekening 2010, bespreking van de begroting 2011 en 2012 (indicatie) en vaststelling contributie.

6. Verslag kascommissie boekjaar 2010 en benoeming leden kascommissie boekjaar 2011

7. Collectiecommissie

8. Monumentencommissie

9. Overige mededelingen: Museum Flehite, Stichting Fonds Bos, Stichting Flehite Publicaties

10. Bestuursmutaties

Onze secretaris , mw. A. Houët-Berenschot , is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor haar voor een nieuwe periode als bestuurslid te benoemen.

11. Wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

13. Sluiting

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering zijn vanaf 17 maart 2011 ter inzage bij de balie van het museum en op onze website www.historisch-amersfoort.nl.

Lees “Nieuwsbrief maart 2011” verder

Nieuwsbrief februari 2011

NIEUWSBRIEF, februari 2011

LEDENVERGADERING

De ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 31 maart a.s. in Museum Flehite.

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering zijn vanaf 17 maart 2011 ter inzage bij de balie van het museum en op onze website www.historisch-amersfoort.nl.

CONTRIBUTIE

Nog niet alle leden voldeden de contributie. Wilt u, als dat voor u geldt, dit zo spoedig mogelijk in orde maken door de contributie, voor het jaar 2011 € 27,50, over te maken op onze rekening 379 56 66 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite, Amersfoort. Vermeld daarbij ook uw postcode, huisnummer en ‘contributie 2011”.

Lees “Nieuwsbrief februari 2011” verder

Nieuwsbrief januari 2011

In deze eerste nieuwsbrief van 2011 wenst het bestuur u een gezegend en inspirerend jaar toe. We hopen u bij verschillende van onze activiteiten te mogen ontmoeten. En uiteraard rekenen we op uw steun aan de vereniging.

Voor velen zal dat slechts de financiële bijdrage zijn. Hoewel onmisbaar om ons werk te doen, we zullen ook een beroep doen op onze leden tot medewerking aan de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het doen van (historisch) onderzoek, de voorbereiding van publicaties, zowel in de Kroniek als een uitgave van de Stichting Flehite Publicaties. Dit jaar zullen we de leden een vragenlijst toesturen, om inzicht te krijgen in de “competenties” van ons ledenbestand.

En als u zelf ideeën hebt over onderwerpen voor onderzoek of voor een artikel in de Kroniek (daar had ik nu altijd al graag iets over willen horen), laat ons het weten.

Lees “Nieuwsbrief januari 2011” verder

Nieuwsbrief december 2010

Dit is al weer de laatste Nieuwsbrief van 2010. Voor het bestuur is dit een goed middel gebleken om (een deel van) de leden te bereiken. En ook van meerderen van u hoorden we dat deze informatiebron werd gewaardeerd. We zijn er steeds op uit om meer e-mailadressen van leden te krijgen, zodat deze Nieuwsbrief steeds meer leden bereikt.

In december is er geen lezing. We wensen u een fijne feestmaand toe. Prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling. En tijd om op uw gemak het mooie Jaarboek 2010 door te lezen. En daarmee anderen, die nog geen lid van de OVF zijn, de ogen uit te steken! Moeten zij ook maar lid worden…………

LEZING 25 JANUARI 2011

BOUWDOSSIERS ONLINE

Dinsdag 30 november is de website www.mijnadres.org gelanceerd. Deze website geeft online inzicht in historische bouwdossiers, welke direct online opgevraagd kunnen worden. Daarnaast staat er aanvullende informatie over historisch huizenonderzoek op de website. Het is een samenwerking van: Gemeentearchief Rotterdam, Archief Eemland (Regio Amersfoort), Streekarchief Land van Heusden en Altena, Stadsarchief Antwerpen en Stadsarchief Mechelen. In de index zijn alle bouwdossiers van Amersfoort opgenomen!

Lees “Nieuwsbrief december 2010” verder

Nieuwsbrief november 2010

PRESENTATIE JAARBOEK FLEHITE

Op donderdag 11 november a.s. zal tijdens het Historisch Café het Historisch Jaarboek Flehite 2010 worden gepresenteerd. Plaats Museum Flehite. Aanvang 17.00 uur.

Het Jaarboek Flehite verschijnt voor het eerst volledig in kleur. De Stichting Flehite Publicaties heeft het voornemen om het Jaarboek voortaan in deze vorm te gaan uitgeven.

André Clazing geeft inzicht in de geschiedenis van de Amersfoortse leerlooierijen. Hij doet dit naar aanleiding van archeologisch onderzoek op een terrein aan de Westsingel, waar in 2008 een oude bioscoop werd gesloopt.

Verder schrijft Henk van der Lee over de Amersfoortse uitgeverij van jeugdboeken J. Valkhoff. Zijn artikel is rijk geïllustreerd en voorzien van een uitgebreide bronvermelding en boekenlijst.

Daarna geeft Francien Snieder een beschouwing over het opvallende feit dat Amersfoort heel lang een agrarisch karakter heeft behouden. De bouw van de tweede stadsmuur was mede bedoeld ter bescherming van de boerenbedrijven.

Lees “Nieuwsbrief november 2010” verder

Nieuwsbrief oktober 2010

NIEUWSBRIEF BESTAAT EEN JAAR.

De Nieuwsbrief van de OVF gaat zijn tweede jaargang in! Sinds het verschijnen van de “Proeve” in september vorig jaar ontvingen de OVF-leden van wie het e-mailadres bekend is elke maand een Nieuwsbrief.

Van meerdere leden ontvingen we positieve reacties. Ook adviezen voor verbetering, waar we u hartelijk voor bedanken.

Mocht u willen attenderen op berichten die u het waard acht te verspreiden via de Nieuwsbrief, laat dat weten op het e-mailadres van de voorzitter, p.jonkman3@kpnplanet.nl.

Lees “Nieuwsbrief oktober 2010” verder

Nieuwsbrief augustus 2010

TWITTEREN OVF EEN SUCCES!

In de vorige Nieuwsbrief meldden we u dat de OVF ging Twitteren. Dit betekent het versturen van korte berichten, ‘tweets’, over Amersfoort en geschiedenis. Iedereen op internet kan deze tweets zien en volgen via de link http://twitter.com/HistAmf of via de homepage van de OVF: www.historisch-amersfoort.nl (linksboven klikken op het woord ‘twitter’).

Inmiddels heeft de OVF al zo’n 50 tweets verstuurd over uiteenlopende onderwerpen. Voor een deel worden tweets van anderen overgenomen en opnieuw verstuurd (dit zijn ‘retweets’, met afkorting ‘RT’, zoals van Archief Eemland), voor een ander deel gaat het om nieuws dat uit diverse media (websites, e-mails, kranten) over is genomen. Tot slot laten we onder de kop ‘Het spoor terug’ vooral nieuws zien uit Amersfoortse kranten van precies 50, 100 of 150 jaar geleden. Deze kranten zijn gedigitaliseerd door Archief Eemland en gratis toegankelijk via www.archiefeemland.nl .

Het twitteren door de OVF is inmiddels een succes, want de berichten worden standaard gevolgd door tientallen individuen en organisaties. Dit is te zien aan het aantal ‘followers’. Verder worden de tweets van de OVF regelmatig overgenomen door anderen, in het bijzonder door Bibliotheken Eemland.

Lees “Nieuwsbrief augustus 2010” verder