Nieuwsbrief augustus 2012

VAN HET BESTUUR

Nieuwe leden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Overleden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

Verzoeken om informatie

F.T. Dürst Britt komt graag in contact met mensen die beschikken over informatie betreffende de privé-kraaminrichting van voor WO2 ‘het Eibernest’ aan de Soembastraat te Amersfoort. Deze werd geleid door een oud-tante van hem, mw E.C. Götz-Dickmann (*1906 – †1988).

F.T. Dürst Britt, Lkol art bd, Eperweg 21, 8181 ET Heerde, 0578-691646, F.Drst.Britt@kpnplanet.nl

De heer W. Kemperman uit Zeist doet onderzoek naar de familie Van den Heiligenberg uit Wijk bij Duurstede, de voorouders van zijn moeder. Gezien de naam van de familie leek een verbinding tussen landgoed de Heiligenberg en de familie Van den Heiligenberg niet helemaal onwaarschijnlijk. Inmiddels is deze verbinding meer dan een waarschijnlijkheid naar aanleiding van gevonden akten:

Lees “Nieuwsbrief augustus 2012” verder

Nieuwsbrief juli 2012

VAN HET BESTUUR

Nogmaals: Algemene Ledenvergadering                                                                       

Tijdens de ledenvergadering adviseerde de kascontrolecommissie om de leden meer inzicht te geven in de activiteiten van de aan de OVF gelieerde stichtingen. Het gaat daarbij om de Stichting Fonds Bos (SFB) en de Stichting Flehite Publicaties (SFP).

Eerstgenoemde stichting is voortgekomen uit een legaat van Hendrik Bos aan de vereniging. Vanuit dit fonds worden bijdragen ten behoeve van aankopen voor het museum verleend. Onze collectiecommissie adviseert daarbij. In 2011 kon het schilderij van Thomas Jansz. Van Veenendaell worden verworven (zie Kroniek, maart 2012). Daarnaast kan uit het fonds ondersteuning voor het uitbrengen van publicaties over de historie van Amersfoort worden gegeven. In de praktijk betekent dit, dat de uitgave van het Jaarboek voor een deel wordt gefinancierd.

Lees “Nieuwsbrief juli 2012” verder

Nieuwsbrief mei 2012

AN HET BESTUUR

Brongerslezing

We kunnen terugzien op een geslaagd evenement. Zowel de spreker (prof. Kennedy), muziek (Berg-Trio) als de goede verzorging vanwege de RCE droegen hieraan bij. Ongeveer 100 deelnemers zorgden met elkaar voor een geanimeerde en, te oordelen naar de reacties, gewaardeerde bijeenkomst.

Excursie

De OVF-excursie brengt ons op 16 juni a.s. naar de Koepelkerk in Renswoude (ontwerp: Jacob van Campen) en het Kasteel Amerongen. Luc Panhuysen, auteur van het boek ‘Rampjaar 1672’, verzorgt een lezing.

Lees “Nieuwsbrief mei 2012” verder

Nieuwsbrief april 2012

AN HET BESTUUR

Ledenvergadering.

Op 27 maart jl. hadden we onze goed bezochte ledenvergadering. Naast de bespreking van het jaarverslag, de jaarrekening en begroting voor de jaren 2012 en 2013 waren er mooie presentaties van de Monumentencommissie en de Collectiecommissie. De Monumentencommissie nam ons mee naar de restauratie van de Joriskerk en de Elleboogkerk en maakte ons deelgenoot van enkele stuitende locaties in onze monumentale binnenstad.

Gemeentelijk beleid dienaangaande is er, maar van handhaving is niet steeds sprake. De Collectiecommissie behandelde enkele voorwerpen uit de collectie van het museum. Enkele leden hadden daarvoor voorstellen ingediend, die – naast andere – in de vergadering werden getoond en besproken.

Verder nam de directeur van AiC, de heer M. van Vulpen, ons mee naar het wel en wee van de musea in Amersfoort en in het bijzonder Museum Flehite.

Lees “Nieuwsbrief april 2012” verder

Nieuwsbrief maart 2012

NIEUWSBRIEF, maart 2012

VAN HET BESTUUR

Ledenvergadering

Op 27 maart a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van de OVF worden gehouden. Uiteraard komen dan de verslagen van het bestuur over het afgelopen jaar aan de orde en de voornemens voor de toekomst. De vergaderstukken liggen vanaf 14 maart a.s. ter inzage bij de balie van het museum, terwijl ze ook op de website www.historisch-amersfoort.nl zijn in te zien.

Een belangrijk onderdeel van deze vergadering zullen de presentaties van de Monumentencommissie en van de Collectiecommissie zijn.

De Monumentencommissie neemt ons mee op een virtuele wandeling door de stad waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de oplevering van de Joriskerk, de herbouw van de Elleboogkerk en de verloedering in de binnenstad.

Lees “Nieuwsbrief maart 2012” verder

Nieuwsbrief februari 2012

VAN HET BESTUUR

Brongerslezing
De Brongerslezing zal dit jaar zijn op 27 april. Vanaf 18.00 uur bent u dan welkom bij de RCE aan het Smallepad, waar soep en broodjes voor u klaar staan.


Spreker is prof. dr. J.C. Kennedy, die zijn lezing de titel meegaf:
“Heeft de OVF nog toekomst? Nederlandse maatschappelijke organisaties op de tweesprong”

Nederland is lange tijd het land van de vereniging geweest en volgens de statistiek is het dat nog steeds: in vergelijking met de meeste andere Europese landen blijft Nederland koploper als het gaat om maatschappelijke inzet van haar organisaties en haar burgers.
Maar toch wringt het, er is een sterk beleefd gevoel dat het allemaal wat minder wordt, dat de bezielende verbanden losser geworden zijn, dat burgers meer dan voorheen consumenten geworden zijn.
Deze lezing schetst de geschiedenis van de maatschappelijke organisaties en de belangrijke overgangen die ze hebben ondergaan. Biedt de geschiedenis soelaas voor de toekomst, of is er inderdaad gegronde reden tot zorg?

Lees “Nieuwsbrief februari 2012” verder

Nieuwsbrief januari 2012

VAN HET BESTUUR

In deze eerste nieuwsbrief van 2012 wenst het bestuur u een gezegend en inspirerend jaar toe. We hopen u bij verschillende van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Ledenpas

Alle leden hebben inmiddels een ledenpas ontvangen. Deze pas is twee jaar geldig (2012/2013). Dus wees er zuinig op en draag de pas bij u wanneer u deelneemt aan OVF-activiteiten of bij het bezoek aan het museum. In voorkomende gevallen zult u daarmee uw lidmaatschap van de OVF kunnen bevestigen.

Lees “Nieuwsbrief januari 2012” verder

Nieuwsbrief oktober 2011

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek

De presentatie van het Jaarboek Flehite 2011 zal plaatsvinden op donderdag 17 november a.s. Deze presentatie zal plaatsvinden in “De Stad van Cahen” (het vroegere ROB-gebouw, Kerkstraat, hoek Muurhuizen) tussen 16.00 en 18.00 uur.

Het is weer een gevarieerde bundel geworden. Henk van Tilburg schrijft daarin over het leven van de succesvolle Amersfoortse componist Tristan Keuris (1946-1996).

Jos Hilhorst geeft een beeld van het middeleeuwse landgoed Hilhorst in Stoutenburg, in het bijzonder de oppervlakte, de bezitters, de tienden en de bewoners.

Verder schrijft Addy Schuurman over de sociaal-economische betekenis van de wielersport. Hij geeft daarmee ook een inkijkje in de Amersfoortse samenleving aan het eind van de 19e eeuw en schetst de stad in die tijd als een centrum van de wielersport in Nederland.

Lees “Nieuwsbrief oktober 2011” verder

Nieuwsbrief september 2011

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek

Anders dan in de vorige Nieuwsbrief stond vermeld zal de presentatie van het Jaarboek Flehite 2011 zijn op donderdag17novembera.s. Deze presentatie zal plaatsvinden in “De Stad van Cahen” (het vroegere ROB-gebouw).

Brongerslezing 2012

Reserveer alvast de datum vrijdag27april2012! Dan vindt de tweejaarlijkse Brongerslezing plaats. Spreker zal zijn prof. dr. J.C. Kennedy. Nadere mededelingen volgen in een volgende Nieuwsbrief.

Lees “Nieuwsbrief september 2011” verder

Nieuwsbrief augustus 2011

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek

Anders dan in de vorige Nieuwsbrief stond vermeld zal de presentatie van het Jaarboek Flehite 2011 zijn op donderdag 17 november a.s. Deze presentatie zal plaatsvinden in “De Stad van Cahen” (het vroegere ROB-gebouw).

Evenementencommissie

Jan Eijsbouts is teruggetreden als lid van de evenementencommissie, de commissie die onze lezingen en de excursie verzorgt. Loes van den Berg is als nieuw lid toegetreden. Maar de commissie kan nog wel versterking gebruiken. Dus schroom niet om contact op te nemen met Henk van Tilburg (info@cultuurverhalen.nl) als u het wel ziet zitten om op dit gebied binnen de vereniging actief te zijn.

Brongerslezing 2012

Reserveer alvast de datum 27 april 2012! Dan vindt de tweejaarlijkse Brongerslezing plaats. Spreker zal zijn prof. dr. J.C. Kennedy. Nadere mededelingen volgen in een volgende Nieuwsbrief.

Lees “Nieuwsbrief augustus 2011” verder