Nieuwsbrief maart 2022

Van het bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING – 22 MAART

De Algemene Ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging Flehite wordt gehouden op dinsdag 22 maart 2022, aanvang 20.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Stad van Cahen, Muurhuizen 104, 3811 EL Amersfoort.

In verband met de zaalindeling is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via ovfaanmeldingen@gmail.com. Indien persoonlijke komst niet mogelijk is, kunt u op dit e-mailadres ook eventuele op- of aanmerkingen kwijt.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststellen van de agenda.
 4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 juni 2021.
 5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
  Jaarverslag 2021
  Jaarrekening 2021
  Verslag kascontrolecommissie
  Benoeming kascontrolecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar
  Begroting 2022
  Voorstel de contributie voor 2023 niet te verhogen.
 6. Bestuurssamenstelling. Volgens het rooster van aftreden zijn de heren K. de Boer en J.A. Hekman na een eerste termijn van drie jaar statutair aftredend in 2022. Zij stellen zich beiden herkiesbaar. Eveneens volgens het rooster van aftreden is de heer J.C. van Dijk na drie termijnen van drie jaar statutair aftredend in 2022, maar formeel niet meer herkiesbaar. Tot zijn opvolger als secretaris van de vereniging stelt het bestuur voor te benoemen de heer J.A. Mendelts. Een CV van hem is toegevoegd aan de vergaderstukken.
 7. Wat verder ter tafel komt.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.
Matthias Withoos, Gezicht op Amersfoort, 1671, Museum Flehite Amersfoort

Presentatie
Aansluitend op het bovenstaande formele gedeelte is er een presentatie door Lydia Edelkoort over de restauratie van het schilderij Gezicht op Amersfoort van Matthias Withoos.

Reproductie cadeau
De aanwezigen ontvangen een presentje: een reproductie op fraai papier en groot formaat van de kleurrijke ontwerpschets van de wijk Kattenbroek door Ashok Bhalotra.

Vergaderstukken
Alle vergaderstukken liggen vanaf 8 maart 2022 ter inzage bij de secretaris (Toscastraat 1 te Amersfoort) en zijn vanaf die datum ook hier te vinden op de website van de vereniging, (onder de tab ‘Vereniging’ en dan ‘ANBI’).


CV KANDIDAAT-SECRETARIS JOP MENDELTS

Jop Mendelts, 32 jaar inwoner van Amersfoort, eerst in Leusderkwartier en nu in Dorrestein.
Opleiding: rechten (notariële studierichting VUA en doctoraal Nederlands recht) en MBA bedrijfskunde.
Werk: twintig jaar werkzaam op het gebied van het agrarisch en bestuursrecht; medio jaren negentig overgestapt naar het notariaat en van 2001-2017 notaris in Voorhout; nadien nog enkele waarnemingen (Hilversum, Amsterdam en Voorthuizen) en tot augustus 2021 parttime werkzaam als kandidaat-notaris.
Bestuurlijke activiteiten: bestuurslid van roeivereniging Hemus in Amersfoort, bestuurder van twee Verenigingen van Eigenaars in Amersfoort en Noordwijk, secretaris van de BeheerCommissie van de Dominicuskerk in Amsterdam, lid van het bestuur Stichting Ko van de Ree, 10 jaar lid van de Raad van Toezicht van zorginstelling Abrona in Soesterberg.
Belangstelling voor historie: leest sinds 1970 Ons Amsterdam, geabonneerd op het blad Haagse Historiën en het blad van de historische vereniging Voorhout; bewerk momenteel het archief van mijn vader (1919-1994).
Hobby’s: speciale aandacht voor architectuur en stedenbouw, bezoek graag museum en concert.


OPSLAGRUIMTE VOOR BOEKEN GEZOCHT

Stichting Flehite Publicaties geeft mooie boeken uit. Voor onze voorraad zoeken we een opslagmogelijkheid. Het gaat om ongeveer 5 tot 7 strekkende meter waar dozen kunnen worden gestald. Af en toe moet er een handvoorraad opgehaald kunnen worden, en de ruimte moet enigszins geschikt zijn voor boeken: droog en vorstvrij.

Weet u iets voor ons, neem dan contact op met Klaas de Boer, kdeboer@amerstone.nl, of Adri de Bruijn, adri.de.bruijn@hotmail.com. Bellen mag ook: 0651282760.


OVF-activiteiten

Lezingen

Alle data en locaties van de lezingen zijn onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Check altijd de OVF-website en uw mailbox! 
OVF-leden kunnen de lezingen gratis bijwonen. Niet-leden verzoeken wij 5 euro over te maken op bankrekeningnummer NL95 INGB 0003 7956 66 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite o.v.v. de datum en de titel van de lezing.


Amersfoort in Mondriaans jeugdjaren – lezing 15 maart

Het Mondriaanhuis heeft het Amersfoortse culturele veld gevraagd aandacht te besteden aan de geboortedag van Mondriaan, 150 jaar geleden. De vroegste jeugd van Mondriaan speelt zich immers af in Amersfoort. Vanuit historisch perspectief is er genoeg te vertellen over deze periode. In die tijd spelen onderwijs en opvoeding in ieder geval een steeds prominentere rol.

Mondriaans vader (foto), onderwijzer op de Christelijke Nationale School ter plekke en vurig leider van het Anti-Schoolwetverbond, zal zijn visie ook thuis niet onder stoelen of banken hebben gestoken. Opvattingen die ontegenzeggelijk van invloed zijn geweest op het leven van de kunstschilder Mondriaan.


In zijn lezing neemt Ed van der Veer ons mee in de (vernieuwende) onderwijsvoorzieningen die dan opgeld doen en misschien wel exemplarisch zijn voor het Amersfoort van Mondriaans eerste levensjaren. Ed van der Veer was docent geschiedenis aan diverse Amersfoortse onderwijsinstellingen.

Locatie: Stad van Cahen
Tijd: 20.00 – 22.00 uur


Het rampjaar 1672

Zesde Brongerslezing door Luc Panhuysen – 12 april

Adam Frans van der Meulen, De overtocht van Lodewijk XIV over de Rijn bij het Tolhuis bij Lobith, 12 juni 1672, Rijksmuseum Amsterdam

Op 12 april houdt Luc Panhuysen de zesde Brongerslezing. Hij neemt ons mee naar het Rampjaar 1672, waarin de Republiek ‘redeloos, reddeloos en radeloos’ was en dat dit jaar op vele plekken wordt herdacht. Nederland werd 350 jaar geleden meegesleurd in de maalstroom van gebeurtenissen en kwam veranderd uit de strijd. Wat gebeurde er precies? Hoe wist ons kleine land zich staande te houden tegenover de overmacht?

Met de tweejaarlijkse Brongerslezing biedt de OVF een platform aan geïnteresseerden in historie en erfgoed in de regio Eemland. Leden van de OVF, de Historische Kring Hoogland, de Historische Kring Leusden, de Historische Vereniging Soest-Soesterberg en de Historische Vereniging Bunscote zijn van harte welkom.
Voorafgaande aan de lezing is er vanaf 18.30 uur gelegenheid tot ontmoeting, waarbij wordt gezorgd voor ‘soep en brood’. U kunt dan ook kennismaken met de activiteiten van de historische verenigingen in onze regio. Het Amersfoortse ensemble Flehite Sinfonietta zorgt voor de muzikale omlijsting van deze avond.

Luc Panhuysen studeerde geschiedenis, werkte daarna tien jaar als journalist en heeft diverse historische publicaties op zijn naam staan, waaronder een studie over het Rampjaar 1672.

Deelname is gratis voor leden van de OVF en andere historische verenigingen uit de regio Eemland. Wel moet u zich aanmelden via ovfaanmeldingen@gmail.com. Graag vermelden met hoeveel personen u komt, of u gebruik maakt van de maaltijd en van welke vereniging u lid bent. De Joriskerk biedt plaats aan veel bezoekers, maar voor de maaltijd is het aantal gasten gelimiteerd.

Locatie: Sint-Joriskerk, Hof 1, Amersfoort
Inloop en maaltijd: vanaf 18.30
Tijd: 20.00 – 22.00 uur


Nieuwe onderzoeksbevindingen over Kamp Amersfoort

Deze lezing over het huidige historisch onderzoek naar Kamp Amersfoort stond oorspronkelijk gepland in januari, maar kon toen vanwege corona niet doorgaan. Vanwege de grote belangstelling wordt naast dinsdag 26 april een tweede avond met rondleiding georganiseerd op 28 april. We hebben alle eerdere aanmeldingen in portefeuille gehouden, opnieuw aanmelden hoeft dus niet. Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk via ovfaanmeldingen@gmail.com. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht voor welke avond we u hebben genoteerd.

Onderwerp van de lezing van Floris van Dijk (foto) zijn de verschillende nieuwe bevindingen die zijn gedaan. Onder meer over de grondlegger van het kamp, kampcommandant Walter Heinrich (eerder was alleen zijn naam bekend), over de identiteit van 35.000 van de 47.000 gevangenen, over de 2.500 Joden (eerder geschatte aantal: 850) die er gevangen hebben gezeten, over de Arbeitseinsatz en over de transporten van en naar Kamp Amersfoort.

Data: 26 en 28 april
Locatie: Kamp Amersfoort

Rondleiding: 19.00 – 20.00 uur
Lezing: 20.15 – 22.00 uur


Ook interessant…

Mondriaanhuis verwerft negen Mondriaans

In het jaar dat Mondriaans 150ste geboortejaar feestelijk wordt gememoreerd, verwerft het Mondriaanhuis in Amersfoort negen vroege werken uit de periode 1899-1908. De uitzonderlijke aankoop is mogelijk gemaakt dankzij steun van onder meer de Vereniging Rembrandt en de gemeente Amersfoort. Het Mondriaanhuis had de werken sinds 2010 langdurige in bruikleen van een erfgenaam van kunstverzamelaar Jan Esser. Na overlijden van deze eigenaar dreigden ze voor het publiek verloren te gaan. Door intensief contact met de erven is het gelukt de schilderijen en tekeningen definitief te behouden voor het Nederlands openbaar kunstbezit.

Verjaardagsfeest Mondriaan

Op maandag 7 maart is het 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan in Amersfoort werd geboren. Op initiatief van het Mondriaanhuis wordt dat gevierd met een verrassend, feestelijk en toegankelijk programma van culturele activiteiten.

In theater Flint vindt op maandagavond om 19.30 uur de ‘verjaardag van Mondriaan’ plaats met voorproefjes uit het totale programma (ticket). Ook is het Mondriaanhuis op maandag 7 maart gratis toegankelijk voor iedereen. Kijk hier voor alle activiteiten in het kader van Mondriaan 150.