Nieuwsbrief april 2012

VAN HET BESTUUR

Ledenvergadering.

Op 27 maart jl. hadden we onze goed bezochte ledenvergadering. Naast de bespreking van het jaarverslag, de jaarrekening en begroting voor de jaren 2012 en 2013 waren er mooie presentaties van de Monumentencommissie en de Collectiecommissie. De Monumentencommissie nam ons mee naar de restauratie van de Joriskerk en de Elleboogkerk en maakte ons deelgenoot van enkele stuitende locaties in onze monumentale binnenstad.

Gemeentelijk beleid dienaangaande is er, maar van handhaving is niet steeds sprake. De Collectiecommissie behandelde enkele voorwerpen uit de collectie van het museum. Enkele leden hadden daarvoor voorstellen ingediend, die – naast andere – in de vergadering werden getoond en besproken.

Verder nam de directeur van AiC, de heer M. van Vulpen, ons mee naar het wel en wee van de musea in Amersfoort en in het bijzonder Museum Flehite.

Ons bestuurslid, de heer H.G. Theisens, is door de vergadering voor een nieuwe periode benoemd. De contributie voor 2013 is vastgesteld op

€ 30,–

In zijn openingswoord ging de voorzitter onder andere in op de het afgelopen jaar onder de leden gehouden enquête. Dit onderzoek is via e-mail uitgezet, waarmee we ca 2/3 deel van de leden hebben bereikt. Daarvan hebben 65 (iets minder dan 20%) gereageerd.

Op basis van de gevraagde persoonskenmerken kun je stellen dat de leden van de OVF in meerderheid man is (65%), een hogere opleiding heeft gevolgd (ruim 75%) en de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt of is gepasseerd (ruim 85%). De meesten zijn op eigen initiatief lid geworden, dan wel door deelname aan een door de OVF georganiseerde activiteit. Ook het bezoek aan het museum levert verscheidene keren een lid op voor de OVF.

Voor veel leden is de OVF nog de oude vereniging rond het museum. Veel mensen zijn consumptief lid en vinden dat goed. Op de vraag of men iets wilde doen in studie of onderzoek reageerden maar weinig. Enkelen gaven goede adviezen aan het bestuur. Het bestuur is voornemens om met die leden, die inhoudelijk reageerden op deze vragen, eens door te praten over de toekomst van de vereniging. Na het afstoten van de museumgebouwen werken we als bestuur aan een nieuwe identiteit voor de vereniging. Een identiteit die niet alleen ontleend wordt aan het museum. Graag willen we bij die discussie genoemde leden als klankbord gebruiken.

Ook zullen we leden met een gelijkgerichte belangstelling met elkaar in contact brengen.

Opvallend was dat meer dan eens de opmerking werd gemaakt dat onze vereniging moet samenwerken met bijv. de Historische Kring Hoogland en met Siesta. Deze opmerkingen sluiten aan bij de wens van het bestuur om met de erfgoedverenigingen in onze regio een goed contact te hebben. Zo proberen we van de Brongerslezing een regionaal historisch platform te maken. Ook in het comité Maand van de Geschiedenis werken we goed samen. Daarbij zijn we niet uit op fusie, maar wel op een goede samenwerking en afstemming van activiteiten.

Brongerslezing

De Brongerslezing zal dit jaar zijn op 27 april. Vanaf 18.00 uur bent u dan welkom bij de RCE aan het Smallepad, waar soep en broodjes voor u klaar staan.

Spreker is prof. dr. J.C. Kennedy, die zijn lezing de titel meegaf:

Heeft de OVF nog toekomst? Nederlandse maatschappelijke organisaties op de tweesprong

Nederland is lange tijd het land van de vereniging geweest en volgens de statistiek is het dat nog steeds: in vergelijking met de meeste andere Europese landen blijft Nederland koploper als het gaat om maatschappelijke inzet van haar organisaties en haar burgers.

Maar toch wringt het, er is een sterk beleefd gevoel dat het allemaal wat minder wordt, dat de bezielende verbanden losser geworden zijn, dat burgers meer dan voorheen consumenten geworden zijn.

Deze lezing schetst de geschiedenis van de maatschappelijke organisaties en de belangrijke overgangen die ze hebben ondergaan. Biedt de geschiedenis soelaas voor de toekomst, of is er inderdaad gegronde reden tot zorg?

Leden van de OVF, de Historische Vereniging “Bunscote”, de Historische Kring Hoogland, de Historische Kring Leusden en de Historische Vereniging Soest-Soesterberg hebben gratis toegang. Overige deelnemers betalen € 5,–.

Hetaantaldeelnemersisgebondenaaneenmaximum.Daaromisaanmeldingvoorafnoodzakelijk.Aanmeldingkanviabrongerslezing@historisch-amersfoort.nlondervermeldingvannaamenadres,aantaldeelnemersenvanwelkeverenigingulidbent.

Excursie

De OVF-excursie brengt ons op 16 juni a.s. naardeKoepelkerkinRenswoude(ontwerp:JacobvanCampen)enhetKasteelAmerongen.LucPanhuysen,auteurvanhetboek ‘Rampjaar1672’,verzorgteenlezing.

DeOVF-excursieisalleenvoorOVF-leden.Dekostenbedragen € 45,-perpersoon.Ukuntzichopgevendooreene-mailtesturennaarexcursie@historisch-amersfoort.nl(envermeldenofu65+bent,eenMuseumjaarkaarthebten/oflidbentvandeVerenigingRembrandt)enhetbedragdirectovertemakenopbankrekeningnr.3795666t.n.v.OudheidkundigeVerenigingFlehite(metvermeldingvan’Excursie’).Metopgavevanredenen100%bedragterugstortingmogelijktot19mei,50%tot2juni,0%vanaf2juni.

De excursie gaat door tussen 40 (minimum) en 50 (maximum) aanmeldingen. Af te raden indien u slecht loopt.

Voorlopig programma:

09.15 Vertrek per bus (Zonnehof)

10.00 Aankomst bij Koepelkerk Renswoude (ontwerp: Jacob van Campen)

11.30 Vertrek naar Amerongen

12.00 Aankomst bij Kasteel Amerongen. Lezing door Luc Panhuysen

12.30 Lunch

13.30 Bezoek kasteel / park / dorp op eigen gelegenheid

16.00 Vertrek naar Amersfoort

17.00 Aankomst Amersfoort

Nieuwe leden

Gegevens verwijderd om privacy redenen.

AGENDA (zie ook het programma van de NGV in deze nieuwsbrief)

Vrijdag 27 april 2012 RCE 18.00 uur “Brongerslezing” door prof. dr. J.C. Kennedy

Dinsdag 22 mei 2012 mw. C. Oldenburger, “‘De groene historie van de buitenplaatsen Randenbroek en Nimmerdor”.Lezing in het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012. Ook aandacht voor het cultuurhistorisch onderzoek naar de buitenplaatsen in opdracht van de gemeente Amersfoort.

De lezingen, die – tenzij anders vermeld – worden gehouden in Museum Flehite, en beginnen om 20.00 uur, zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 3,50.

OVERDRACHT HISTORISCH LUITBOEK EN REKENING SINT JORISKERK

Piet Jonkman, voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Flehite, geeft op dinsdag 3 april een bijzonder 17e-eeuws luitboek in langdurig bruikleen aan Nol Verhagen, directeur van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Nol Verhagen draagt op zijn beurt een uniek document over aan Alice van Diepen, directeur van Archief Eemland: een rekening van de Amersfoortse Sint-Joriskerk uit 1572/1573. De overdracht vindt plaats in Museum Flehite. De rekening is t/m 29 april in het museum te zien. Een deel van de rekening en de complete vertaling zijn ook te zien in een webexpositie op www.archiefeemland.nl.

De rekening is de oudst bewaarde van de kerk. Deze is van grote historische betekenis, omdat hierin wordt omschreven welke reparaties zijn gedaan aan de altaren, de beelden en reliekschrijnen die waren beschadigd tijdens de eerste Beeldenstorm van 1572. Hierdoor krijgen we een unieke indruk van de inrichting van de kerk vóór de Hervorming. Zo was de kerk beroemd vanwege een stukje van de doornenkroon van Christus en een reliek van Sint Joris; deze zijn in 1572 verloren gegaan. Bij de rekening exposeert het museum enkele beschadigde beelden die stille getuigen zijn van de Beeldenstorm. De Amersfoortse rekening kwam abusievelijk in Amsterdam terecht. “Het document werd circa honderd jaar geleden uitgeleend aan een hoogleraar en kwam na diens dood per abuis in zijn collectie terecht, die later door de Universiteitsbibliotheek is aangekocht. Met de teruggave zetten we een historische fout weer recht” aldus Garrelt Verhoeven, hoofdconservator Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Luitboek van Vallet, een hoogtepunt

Van het luitboek Secretum musarum (Amsterdam, 1619) van Nicolaas Vallet bestaan maar enkele exemplaren. Het boek van de in Frankrijk geboren componist bestaat uit drie delen. Daarin staan onder meer wereldlijke werken voor luitsolo, stukken voor vier luiten en psalmzettingen voor zangstem met begeleiding van luit. In de laatste bundel komt Vallet tot een uiterst fijnzinnig hoogtepunt in zijn oeuvre. Vallet werd in Nederland gezien als de belangrijkste luitcomponist van zijn tijd. Niet voor niets wordt het luitboek langdurig in bruikleen gegeven aan de Universiteit van Amsterdam. Tot de Bijzondere Collecties van de universiteit behoort een toonaangevende muziekhistorische verzameling, waarin het luitboek uitstekend past. Het luitboek zal in 2013 een centrale rol spelen in het festival Oude Muziek in Utrecht.

BOEK OVER DE RUSSISCHE EREBEGRAAFPLAATS

Op 9 april verschijnt het langverwachte boek van Remco Reiding over zijn zoektocht naar familieleden van Sovjetsoldaten die op de Russische Erebegraafplaats begraven zijn.

In de woorden van Reiding: “Kind van het ereveld” vertelt het waargebeurde verhaal van een indrukwekkende zoektocht naar nazaten van in Nederland begraven Sovjetsoldaten. Een uit de hand gelopen missie die levens veranderde. Michel Krielaars van NRC Handelsblad: Uitermate aangrijpend en in mooie literaire stijl geschreven. [] Ik ben diep onder de indruk van wat de auteur tijdens zijn onderzoek heeft ontdekt.

Kind van het ereveld zal vanaf 9 april bij boekhandel Veenendaal verkrijgbaar zijn voor € 19,95. Gedurende de hele maand april is in de boekhandel een tentoonstelling te zien met fotomateriaal, kopieën van allerlei officiële stukken etc. Op vrijdagavond 13 april geeft Remco Reiding in de boekhandel een lezing over zijn boek, en over het grafadoptieproject. Op de website www.boekhandelveenendaal.nl zal binnenkort meer informatie hierover te vinden zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.russisch-ereveld.nl

JUBILEUMAANBIEDING MATRIJS

Vanaf 1 maart biedt uitgeverij Matrijs het tweedelige “Bruit van d’Eem: geschiedenis van Amersfoort” tijdelijk aan voor de ongelofelijk lage prijs van € 35,–. Er komen alleen verzendkosten van € 1,95 bij. Stuur een briefje naar Antwoordnummer 4121, 3500 VB Utrecht. Vermeld adres (geen postbus) en of u een machtiging afgeeft (met rekeningnr) of via acceptgiro wilt betalen. Ook kunt u uiteraard terecht bij de boekhandel.

Na 1 juli zal de uitgave weer € 89,95 kosten.

COLLECTIE FRANSEN IN MUSEUM FLEHITE

Bouten, Gestel, Van Heemskerck, Hussem, Kelder, Sluijters, Struycken, Saalborn, Valk, Wiegman e.v.a.

MuseumFlehitesteltvan26februarit/m28mei2012eendeelvandeomvangrijkecollectievanverzamelaarGerFransententoon.DeCollectieFransenbestaatuitongeveer2500kunstwerken.

FransenrichtzichvoornamelijkopNederlandsekunstuitdetwintigsteeeuw.Opdatgebiedheefthijeenbredeverzamelingopgebouwd:vanexpressionistischetotconstructivistischeenvanrealistischetotabstracteschilderijenenwerkenoppapier.InMuseumFlehiteiseenselectievanruimhonderdwerkentezienvanbekendekunstenaarszoalsJanSluijters,LeoGestel,JacobavanHeemskerck,GermdeJong,LouisSaalborn,ToonKelder,WillemHussem,HendrikValk,PietWiegmanenHermanBielingenverrassendewerkenvanminderbekendeschilderszoalsJanFrankenPzn.,GérardGrassère,AlbertFiksenTheoStiphout.

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie over de Collectie Fransen, geschreven door Onno Maurer, hoofd en conservator van Museum Flehite (uitgegeven in eigen beheer, 96 pagina’s, 100 kleurenafbeeldingen, € 14,90).

MUSEUMWEEKEND 14 & 15 APRIL: publiek van harte welkom bij Amersfoortse musea

Tijdens het Nationaal Museumweekend op 14 en 15 april a.s. zetten meer dan 550 musea in heel Nederland hun deuren open voor het publiek. Ook de musea in de binnenstad van Amersfoort doen weer mee en zijn voor een groot gedeelte gratis of tegen gereduceerd tarief toegankelijk. Daarnaast zijn er ook verschillende activiteiten op de verschillende locaties.

Mondriaanhuis

In het Mondriaanhuis is tijdens museumweekend o.a. de expositie Evolutie te zien. Deze is ontworpen en uitgevoerd door vier hedendaagse kunstenaars: Paul Drissen, Gijs Frieling, Menso Groeneveld en Gerben Koldijk. Mondriaans opvattingen over evolutie heeft hen gestimuleerd bij hun ontwerp voor een totaalkunstwerk. Daarbij zijn wanden en vloeren beschilderd, borduurwerken en schilderijen opgehangen, tekeningen op de vloer uitgelegd, en een enkel object neergezet.

Het Mondriaanhuis is op 14 en 15 april gratis te bezoeken. Rondleidingen:Op zowel de zaterdag als de zondag zijn er in het Mondriaanhuis om 14.00 uur en 16.00 uur gratis rondleidingen. Reserveren is niet nodig, op tijd komen wel.

MuseumFlehite

In Museum Flehite kunnen bezoekers kennismaken met de Collectie Fransen. Deze omvangrijke collectie van privéverzamelaar Ger Fransen is gericht op Nederlands kunst uit de 20e eeuw. In het museum is een selectie van ruim honderd werken uit deze collectie te zien te zien van o.a. Sluijters, Gestel, Van Heemskerck, De Jong, Saalborn, Kelder, Hussem, Valk, Wiegman en Bieling.

Museum Flehite is op zaterdag 14 april gratis te bezoeken. Op zondag gelden de normale entreeprijzen.

Zondagochtendconcert

Op zondag 15 april vindt om 10.30 uur in Museum Flehite een klassiek concert plaats door altvioliste Esther Apituley. Kosten: € 12,50 incl. koffie en museumbezoek. Reserveren: Tel 033 – 247 11 00 of info@museumflehite.nl

KunsthalKAdE

In kunsthal KAdE is tijdens Museumweekend de grote solotentoonstelling van beeldend kunstenaar Henk Visch te zien. Voor het eerst in Nederland is er een representatieve collectie sculpturen uit alle perioden in zijn oeuvre – dat zo’n 35 jaar omspant – bijeen gebracht.

Kunsthal KAdE biedt op 14 en 15 april elke bezoeker 50% korting op de toegangsprijs.

Rondleidingenenmuziek: Op zaterdag 14 april speelt Jacco Haker met band in KAdE Café vanaf 15.30/16.00 uur. Op zondag 15 april zijn er in KAdE twee gratis rondleidingen van een uur om 12.30 en om 13.30 uur. Hiervoor kan niet gereserveerd worden, dus tijdig aanwezig zijn, want vol is vol.

Tenslotte is er op 15 april in de middag nog een verrassing gepland in KAdE Café, die de wereld van kunst en smartlappen samen zal voegen.

ARCHITECTUURCAFE: ‘De Regio als Stad’

Op maandagavond 2 april organiseert architectuurcentrum FASadE het Architectuurcafé De Regio als Stad. De avond start om 20.00 uur, zaal is open om 19.30 en vindt plaats bij ZEEP architecten, Oliemolenkwartier 100, te Amersfoort. Toegang is gratis.

Gedurende lange tijd heeft concurrentie tussen gemeenten op het gebied van woonmilieus, realisatie van bedrijventerreinen en kantoren voorop gestaan. Iedereen kent wel de meest zichtbare effecten: verrommeling van het landschap en leegstand, vooral van kantoren en bedrijven.

Betere intergemeentelijke afstemming op het gebied van woningmarkt, realisatie van bedrijven- en kantoor- terreinen, landschap, toerisme, recreatie en andere zaken zou tot een meer efficiënte, levensvatbare en daarmee duurzamere groei en ontwikkeling kunnen leiden. Afstemming en regionale samenwerking liggen bij gemeenten echter nogal gevoelig.

Focus op de regio

Tijdens het Architectuurcafé van 2 april a.s. ligt de focus op de regio. Welke voordelen biedt de regionale scope? Wat zijn de succes- of faalfactoren? Welke rol speelt de provincie? Is het rijk nog in beeld? Hoe relateert regionale afstemming aan de crisis? En wie bewaakt het landschap? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het Architectuurcafé De regio als stad.

Vijf sprekers geven een kort statement vanuit verschillende invalshoeken:

Sociaaleconomisch perspectief – Roderik Ponds, Atlas voor gemeenten

Landschappelijk perspectief – Marco Glastra, Utrechts landschap

Creatieve economie – Auke van Urk, creatief ondernemer

(Sociale) woningbouw – Jim Schuyt, Alliantie, REO

Grondposities – Hans Buijtelaar, wethouder Amersfoort

Onder leiding van gespreksleider Guido Wallagh volgt discussie met de zaal. Het publiek is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen!

Sprekers en deelnemers aan de avond zijn bestuurders van Amersfoort, burgemeesters & bestuurders van regiogemeenten, directeuren van woningcorporaties, ontwikkelaars, de gedeputeerde provincie Utrecht, bestuurders van Utrechts landschap en vele andere direct betrokkenen. De avond is vrij toegankelijk iedereen, zowel Amersfoorters, bewoners van de regiogemeenten als overige geïnteresseerden.

HET PROJECT OP GEOPAD

Historische landschappen vormen een interessant geografisch onderwerp, omdat zij ons veel kunnen vertellen over de ontwikkeling, die een gebied onder invloed van de natuur en mens doormaakte. Allerlei soorten elementen en structuren van die landschappen informeren daarover. Daarbij moeten we wel weten wat ze alzo te zeggen hebben, dus hun taal verstaan.

Om dit te bevorderen publiceert stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum onder het motto “Het Landschap Leren Lezen” gidsjes voor wandelaars en fietsers. Het zijn eenvoudige brochures van A 5 – formaat, waarin telkens van een klein gebied de geschiedenis, kenmerken en daarmee verband houdende kwaliteiten worden beschreven. Bij de samenstelling van deze gidsjes bleken de grond onder onze voeten en het reliëf om ons heen belangrijke informatiebronnen. De gidsjes zijn dus ook zuiver aardkundig bezien geografische verkenningen. Het lag daarom voor de hand de reeks die ze vormen Op Geopad te dopen.

De publicatie van de reeks begon in maart 2004. Inmiddels zijn er al 128 afleveringen van verschenen.

In elke aflevering wordt eerst in het kort iets over de ligging en aard van het betreffende gebied medegedeeld. Dan volgt een hoofdstuk over de natuurlijke processen die er plaatsvonden en de invloed die de mens op de ontwikkeling van het gebied had. Hierna beschrijven wij nog minstens één wandel- of fietsroute waar ook bodem en reliëf de geschetste ontwikkeling duidelijk laten zien.

Om het gebruik van de brochures te vergemakkelijken worden de teksten van de afleveringen telkens met een aantal situatieschetsen verduidelijkt.

Om een zo groot mogelijk educatief rendement te genereren werd besloten primair en met name gebieden met een hoge informatiewaarde te beschrijven. Daarbij ging de voorkeur uit naar vanuit de grote bevolkingsconcentraties gemakkelijk bereikbare, goed doorgankelijke en landschappelijk aantrekkelijke terreinen, die veel bezocht worden. Aan bod kwamen daarom inmiddels de omgeving van Steenwijk, Zuidwest Drenthe, de Zuid Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en Drechtstreek.

De inhoud van de afleveringen kan overeenkomen voorzover dezelfde, dan wel vergelijkbare situaties werden belicht.

Alle afleveringen zijn voorzien van een effen gekleurde omslag. Daarbij is rechts onderaan met een pictogram aangegeven of in de brochure een wandel-, dan wel fietsroute werd beschreven. De kleur van de omslagen houdt verband met het type geostructuur waarmee wij in het betreffende gebied vooral van doen hebben. Zo kregen brochures over gebieden, die door landijs vorm werden gegeven een rode kaft, terwijl oranje en gele omslagen respectievelijk op een dominante invloed van smeltwater en de wind wijzen. Met een zeegroene kleur werd tot uitdrukking gebracht dat getijdenstromen in het beschreven gebied de geo(morfo)logische hoofdrol speelden.

De gidsjes zijn te verkrijgen in het Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum, alwaar ze ook schriftelijk (Reeweg Oost 145, 3312 CN Dordrecht), telefonisch (078-6147476) of per e-mail (havisscher@hotmail.com) kunnen worden besteld.

In het museum komt de prijs van de gidsjes ongeveer overeen met die van hun produktiekosten. Daarbij varieert ze van € 1,20 tot € 3,30. Bij verzending van bestelde exemplaren worden ook portokosten doorberekend.

GVWERKGROEPLEZINGENENACTIVITEITEN

Afdelingsbijeenkomsten en belangrijke data:

Alle bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, vinden plaats in zaal 8 van het Kerkelijk Centrum “De Brug, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort.

Alle middagbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en de avondbijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. De zaal is ’s middags open vanaf 13.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur zodat u in de gelegenheid bent om met de leden van het bestuur of andere aanwezigen van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. De gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening. Recht tegenover de entree kunt u zelf de consumpties bestellen. De PR medewerker(s) van onze afdeling verzorgen een informatietafel. Al onze bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden van de NGV en belangstellenden, vrij toegankelijk.

Op dinsdagavond 17 april 2012 gaat de heer Dirk Steenbeek in op de ontwikkeling van geografische informatiesystemen bij erfgoedinstellingen in het algemeen en bij Archief Eemland in het bijzonder (HISGIS en Amersfoort op de kaart).

Op donderdagavond 10 mei 2012 spreekt dhr. Robert Philippo over valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmiddel bij familieonderzoek.

Op zaterdag 21 april 2012 is de Algemene Vergadering van de NGV in Utrecht.

Op dinsdagavond 18 september, donderdagavond 18 oktober, dinsdagavond 13 november en donderdagavond 13 december 2012 zijn er afdelingsbijeenkomsten.

Van 24 tot en met 28 september 2012 is er een internationaal genealogisch en heraldisch congres in Maastricht. Met op woensdag 26 september 2012, tussen 13.00 uur en 21.00 uur op verschillende locaties in Maastricht (maar hoofdzakelijk in het Regionaal Historisch Centrum) een grootschalige genealogische publieksmanifestatie, onder de naam Famillement. Het Famillement komt dit jaar in de plaats van de landelijke Genealogische Dag en is een gezamenlijk initiatief van CBG en NGV. Het Famillement is gratis toegankelijk. Nadere informatie kunt u vinden op www.congress2012.info.

HISTORISCH CAFE

U bent op donderdag 12 april 2012 vanaf 17.00 uur weer van harte welkom op het Historisch Café van Archief Eemland en partners. Het Historisch Café vindt op deze datum plaats in het Stadscafé, Stadhuisplein 7 in Amersfoort.Tijdens deze bijeenkomst zal de heer drs. A.D. de Jonge, regent van De Stichting De Armen de Poth,vertellen over deze stichting.

Zoals altijd zal er tijdens dit café gelegenheid zijn om anderen met historische belangstelling te ontmoeten. U kunt gerust iemand die zich op vrijwillige basis dan wel vakmatig bezig houdt met de geschiedenis van Amersfoort en omgeving meebrengen.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 10 mei 2012.