Nieuwsbrief augustus 2021

Van het bestuur

VACATURE SECRETARIS OVF [deze vacature staat niet meer open]

Vanwege het statutair aftreden van de huidige secretaris van de OVF begin 2022, is de vereniging op zoek naar iemand met interesse voor deze functie.

De secretaris is verantwoordelijk voor alle verslaglegging (met name de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen), de inkomende en uitgaande post/emails, het actueel houden van de ledenadministratie (die uitgevoerd wordt door een ledenadministratrice), het mede aanleveren van input voor de maandelijkse Nieuwsbrief en de website. Verder vertegenwoordigt de secretaris tezamen met de voorzitter de vereniging regelmatig “naar buiten”.De functie van secretaris bij de OVF kost een vrijwilliger inclusief vergaderingen en contactmomenten gemiddeld circa 10 uur per week. Van belang is interesse in de geschiedenis van Amersfoort alsmede het hebben of willen opbouwen van een netwerk bij de andere erfgoedpartijen in de stad en directe omgeving. Redactionele vaardigheid is een must.
De OVF-bestuursleden ontvangen voor hun werk geen vergoeding, maar echte onkosten (waar niet de reiskosten onder vallen) kunnen worden gedeclareerd. 


EINDREDACTEUR NIEUWSBRIEF GEZOCHT [deze vacature staat niet meer open]

Elke maand verschijnt de OVF-Nieuwsbrief. De OVF zoekt iemand die beschikt over goede redactionele vaardigheden en als eindredacteur aan de slag wil gaan.
De Nieuwsbrief is een orgaan waarin het bestuur en de commissies van de OVF hun mededelingen doen. Ook worden aankondigingen van tentoonstellingen, lezingen en activiteiten van verwante organisaties, zoals musea, de NGV en andere instanties op het gebied van geschiedenis en erfgoed, doorgegeven aan de leden.
De eindredacteur heeft van het bestuur een ruim mandaat om te beoordelen welke aankondigingen e.d. worden geplaatst. Ook is zij/hij verantwoordelijk voor de vormgeving en verzorgt de verzending aan de leden.

OVF-activiteiten

Lezing over Kattenbroek 7 september 2021

Aanvang 20.00 uur – binnenlopen vanaf 19.30 uur. 

Fons Asselbergs, Ashok Bhalotra en Henk van den Broek (allen lid van Het Beleidsteam Kattenbroek destijds) lichten het verhaal over Kattenbroek toe.

Foto: Dineke Groenhof Blaauw, 1994

Fons Asselbergs: Hij zal ingaan op de periode die voorafging aan Kattenbroek, waardoor Kattenbroek mogelijk werd.

Ashok Bhalotra: Voorafgaand aan Kattenbroek is een competitie gehouden om te komen tot een verantwoorde keuze van een extern stedenbouwkundig bureau voor een nieuwe grote uitbreidingswijk in Amersfoort-Noord. Op basis van een presentatie in de Elleboogkerk (1986), waar een schets werd getoond met als inspiratie een schilderij van Kandinsky, kwam Kuiper Compagnons, met de bereisde directeur Ashok Bhalotra als winnaar uit de bus.

Henk van den Broek: Hij was de destijds de jonge directeur van de SCW. Hij zal de rol van een ontwikkelende corporatie toelichten en de betekenis daarvan voor de totstandkoming van relatief veel sociale woningbouw in Kattenbroek.

Kattenbroek heeft grote invloed gehad op hun carrières.

Vooralsnog wordt de avond gehouden in de Elleboogkerk. Indien dat niet mogelijk blijkt zal worden uitgeweken naar een andere locatie. De definitieve locatie van de lezing zal vanaf de laatste week van augustus op www.historisch-amersfoort.nl/events/ worden vermeld. Evenals de dan geldende Coronamaatregelen.

U dient zich van te voren aan te melden voor deze lezing door een e-mail te sturen aan: OVFaanmeldingen@gmail.com.


Tijdbalk op website OVF meer dan 44.000 keer bezocht

Op de website van de OVF is onder het kopje ‘Geschiedenis van Amersfoort’ de Tijdbalk te vinden. Onlangs bereikte de Tijdbalk een mijlpaal: de hoofdpagina werd sinds 2014 meer dan 44.000 keer bekeken!
Begonnen in 2004 als spreadsheet door Jan H. Lodewijks, is de Tijdbalk sinds 2007 als website vrij op het internet te raadplegen. De huidige WIKI-opzet bestaat sinds 2014. Lodewijks voerde vanaf het begin alleen de eindredactie tot hij de website in 2016 overdroeg aan de OVF. De inhoud van de Tijdbalk wordt sindsdien beheerd door een onafhankelijke redactie, naast hem bestaande uit Ton Reichgelt en David de Vries.
Nog steeds is de Tijdbalk een veel bezocht onderdeel van de OVF-website. U vindt er chronologisch vanaf de 8e eeuw, per periode/eeuw/jaar/datum, een korte omschrijving van feiten en gebeurtenissen in de Amersfoortse geschiedenis. Er is ook een handige indeling op onderwerp. Alle informatie is voorzien van een bronvermelding. De Tijdbalk zou eigenlijk gezien kunnen worden als een “digitale canon”, met een schat aan informatie over de geschiedenis van onze stad. Zeer de moeite waard om eens te bekijken.


Nieuws

OVF-lid Sandra den Dulk promoveert op onderzoek naar stadsparken 1600-1940

Ons OVF-lid en erfgoedspecialiste Sandra den Dulk promoveerde op 23 juni 2021 aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar Nederlandse stadsparken in de periode van 1600 tot 1940.

Den Dulk laat in haar proefschrift zien dat al in de zestiende eeuw stadsbesturen openbaar groen aanplantten als groene wandelplekken in, op of buiten de stadsgrens. In die periode nam de verstedelijking toe. De stadsparken waren bedoeld om de leefomgeving van burgers te veraangenamen. Hoewel de meeste nog bestaande historische stadsparken in Nederland zijn aangelegd in de negentiende en twintigste eeuw, zorgen zij dus al veel eerder voor verkoeling en vermaak.

Het openbare stedelijk groen van Amersfoort loopt als een rode draad door het onderzoek. Sinds de zestiende eeuw kent Amersfoort een bloeiende tuincultuur van stadsgroen en stadsparken. Zo plantte het stadsbestuur al in 1578 notenbomen langs de singelgracht. Het Amersfoortse voorbeeld staat niet op zichzelf en is exemplarisch voor de ontstaansgeschiedenis van Nederlandse stadsparken.
Het proefschrift bevat twee casestudies die aan Amersfoort gewijd zijn. De studie ‘Amersfoort: een wandelplaats in de tuinstad van Het Sticht‘ geeft inzicht in het ontstaan van stadsgroen dat zowel binnen als buiten de stadsgrens werd aangelegd. De studie ‘Zocherplantsoen Amersfoort: een sierlijk plantsoen’ is illustratief bij de ontwikkelingen in de 19e eeuw.

Tekening plantsoen Amersfoort, N. Berkhout, 1838, Museum Flehite, objectnummer 1000-248

U kunt het proefschrift ‘Verlangen naar groene wandelingen. De wording van het stadspark in Nederland 1600-1940’ hier downloaden.


Katoendrukkerij Amersfoort: ambacht katoendrukken erkend als immaterieel erfgoed

Op 24 oktober 2020 opende de Katoendrukkerij in de Volmolen naast de Koppelpoort haar deuren. Het ambacht katoendrukken wordt nu ook bijgeschreven als immaterieel erfgoed in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Katoendrukken (internationaal ook wel blockprinting genoemd) is een van de oudste druktechnieken en wordt gedaan met houten handgegraveerde drukblokken. De eerste katoendrukkerij van Europa zat in Amersfoort in de 17e eeuw. Het immaterieel erfgoed van het katoendrukken bestaat, naast het drukken, ook uit het ontwerpen en maken van de houtblokken waarmee gedrukt wordt en de kennis van de verf.

Voor wie meer wil weten over dit ambacht of eens wil rondkijken in de winkel: de Katoendrukkerij is open van woensdag tot en met zondag, tussen 10 en 17 uur.
www.dekatoendrukkerij.nl

Lezingen en textielwandeling Katoendrukkerij

  • 18 augustus 2021 (19.00-20.00 uur): Lezing over 300 jaar lakennijverheid in Amersfoort. In de zestiende eeuw verdrong de lakennijverheid het veel geroemde Amersfoortse bier van zijn eerste plaats in het economische leven van de stad. Bij de lakenproductie waren per wollen laken zestien beroepsgroepen betrokken. Hoe leefden en werkten deze mensen?
  • 27 augustus 2021 (10:00-12:30 uur): Textielwandeling o.l.v. een Amersfoortse gids als kennismaking met deze geschiedenis in de stad, gecombineerd met een korte kennismakingsworkshop katoendrukken in de Katoendrukkerij.
  • 10 september 2021 (19.00-20.30 uur): Lezing over historische natuurlijke verfrecepten-boekjes door Jantiene van Elk, Textielmuseum Tilburg.
  • 13 oktober 2021 (19.00-20.30 uur): Lezing over het rijksmonument De Volmolen zelf door Sandra Hovens, restauratie-architect van de afdeling Monumentenzorg Amersfoort.

Voor meer informatie en inschrijven:


Ook interessant… 

Deze zomer weer Levende Historie

De vrijwilligers van Stichting Levende Historie zijn deze zomer weer te zien in juli en augustus in de Mannenzaal en in het Burgerweeshuis.

In het Burgerweeshuis wordt de tijd rond 1600 nagespeeld op woensdag en vrijdag van 13.00 – 16.30 uur. De toegang is gratis maar een bijdrage in de donatiepot wordt zeer gewaardeerd.

De Mannenzaal, waar 1907 nagespeeld wordt, is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur met een museale opstelling in de kapel en met spelers in de Mannenzaal. Toegang kinderen van 4 tot 12 jaar € 2,- en volwassenen € 5,- .
Op zondag is alleen de museale opstelling te zien, zowel in de Mannenzaal als in de kapel. De toegang is dan gratis maar ook hier wordt een donatie uiteraard op prijs gesteld.
Dinsdag 31 augustus is de enige dinsdag dat de Mannenzaal en de kapel geopend zijn van 12.00 tot 15.00 uur. De mannen vieren dan namelijk de verjaardag van koningin Wilhelmina. Zij leven immers in 1907! Rond 13.00 uur wordt een bezoek van deze koningin in scene gezet waarbij burgemeester Lucas Bolsius hare majesteit welkom zal heten. Zij zal met haar gevolg arriveren met een boot van de Waterlijn. Natuurlijk zal een Oranjebittertje niet ontbreken.

Voor een indruk van het spel in de Mannenzaal:  

Twee mooie 360-graden foto’s die met muisbewegingen te draaien zijn:


Tentoonstelling Structuralisme in Amersfoort, Leusden en Hoevelaken

De tentoonstelling “Structuralisme in Amersfoort, Leusden en Hoevelaken” met foto’s van architectuurfotograaf Dirk Verwoerd, is donderdag tot en met zondag te zien in de periode 3 t/m 19 september 2021 in het Rietveldpaviljoen aan de Zonnehof in Amersfoort.

Met Structuralisme wordt een architectuurperiode aangeduid die vanaf de jaren ’60 markante gebouwen en buurten heeft voortgebracht. Vaak zijn deze opgebouwd uit kleinere delen, die in geometrische patronen samen een structuur vormen. In en rond Amersfoort staan landelijk en zelfs internationaal bekende projecten uit deze periode.


Cursus genealogie

Op 25 september 2021 start een cursus genealogie, georganiseerd door de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht. De cursus zal gehouden worden in het Verenigingscentrum in Bunnik en wordt tevens gestreamd.

In zes bijeenkomsten, op zaterdagmorgen van 25 september t/m 6 november (niet op 16 oktober i.v.m. de herfstvakantie) zullen aan bod komen:
– de start van het onderzoek
– zoeken op internet
– bronnen zoals o.a. de Burgerlijke Stand en Doop- Trouw en Begraafboeken
– genealogische programma’s
– heraldiek en
– DNA.
De kosten bedragen € 55 voor leden van de afdelingen Utrecht, Amersfoort, Gooiland en Amsterdam en € 75 voor niet-leden.
Opgave vóór 1 september bij de secretaris NGV UTR  secretaris-utr@ngv.nl met vermelding van fysieke of online deelname en indien NGV-lid het lidnummer.
Verdere informatie over het programma en over de cursusmap zal daarna worden toegestuurd.


Lezingen het Gilde Amersfoort

Dinsdag 5 oktober 2021:
lezing  door Ruud Hopster: De lege weilanden rond Amersfoort
Donderdag 4 november 2021: 

lezing door Willem Oxener: De revival van het Beekdal / Park Randenbroek
Donderdag 3 februari 2022:

lezing door Lydia Edelkoort De nieuwe Withoos-expositie
Dinsdag 5 april 2022:

lezing door Jacques Koekkoek Mondriaan en de Stijl.

Leden van de OVF kunnen de lezingen bijwonen, nadat ze zich hebben aangemeld. Tot 1 september kan dat bij Lenske Jonker lenske.jonker@gmail.com. Vanaf 1 september bij Ineke Gorter, c.h.gorter@xmsnet.nl.