Nieuwsbrief maart 2020

VAN HET BESTUUR

ALV 17 maart 2020

Op dinsdag 17 maart (20.00 uur, Museum Flehite) wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststellen van de agenda.
 4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019.
 5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
 • Jaarverslag 2019
 • Jaarrekening 2019
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Benoeming kascontrolecommissie. De heer Harm Jansen treedt na zo’n 5 jaar terug. Bij deze een oproep voor een kandidaat om hem te willen opvolgen
 • Begroting 2020
 • Voorstel de contributie voor 2021 niet te verhogen.

6. Presentaties e.d.:

 • Introductie nieuwe OVF-website door de heer Michiel Boertje en voorstellen nieuwe webredacteur Birgitta van Bommel als opvolger van de heer Jan Bouwman
 • Presentatie over de Historische Bevrijdingsintocht van 8 mei a.s.
 • Presentaties van de Stichting Flehite Publicaties (SFP) en Museum Flehite.

7. Bestuurssamenstelling. Volgens het rooster van aftreden is geen der huidige vijf bestuursleden her te benoemen of statutair aftredend in 2020. Het is wenselijk het bestuur uit te breiden met 2 personen, mede door het tussentijdse vertrek eind vorig jaar van de heer B. (Berend) Spoelstra. Het bestuur stelt voor te benoemen de dames G.J. (Trudy) de Mooy-den Bak en P. (Nelleke) Visscher (zie voor hun CV’s hierna). Uiteraard kunnen tegenkandidaten worden aangedragen.

8. Wat verder ter tafel komt.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

 Alle vergaderstukken liggen vanaf 3 maart 2020 ter inzage bij de secretaris (Toscastraat 1 te Amersfoort) en zijn ook hier te raadplegen.

CV’s van de kandidaatbestuursleden:

Naam     
Nelleke Visscher, Amersfoorter sinds 34 jaar.
Werk      
van boekenverkoopster tot (hoofd/eind/bureau)redacteur. Studeerde ondertussen MO-geschiedenis.
Nu       
terug bij mijn oude liefde geschiedenis (OVF-activiteitencommissie). Ook verbonden aan de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort (onderzoeker), de Stichting Leergeld Amersfoort (intermediar) en My Book Buddy (hand-en-spandiensten).
Vrije tijd
muziek (klarinet, piano), Ivriet, tennis, wandelen.

Naam      
Trudy de Mooy, Amersfoorter sinds 33 jaar.
Opleiding   
Maatschappijgeschiedenis (Erasmus Universiteit), Kunstacademie (Zwolle).
Werk    
Rondleider in Amersfoort langs architectuur, stedenbouw en beeldende kunst in de openbare ruimte. Sinds 2003 Manager Informatiecentrum Vathorst.
Hobby’s 
Schilderen (T31.nl), Architectuur/Stedenbouw, Fotografie, Reizen.
Digitaal  
Linkedin, Facebook, Instagram.
Netwerken 
NAVS, Mae West, OVF, 2 kookclubs.

Weer een presentje voor bezoekers van de ALV!

Als waardering voor trouwe bezoekers van de ALV en als stimulans voor andere leden om ook eens zo’n jaarvergadering bij te wonen, werd vorig jaar een prachtige kleurenprent uitgereikt. Dat was toen een reproductie van “Gezicht op Amersfoort” door Van Wittel op stevig karton, formaat A4.
Dit jaar mag u wéér iets moois verwachten. Exclusief voor deelnemers aan de ALV van 17 maart a.s. is er een afdruk – wederom op zwaar karton – van een schilderij van de Koppelpoort door Jan Hendrik Weissenbruch (1824-1903). Hij maakte het in 1860 en toen zag de poort er wél wat anders uit dan nu. In het echt is het kunstwerk te zien in Museum Flehite.

Historische boekenkraam OVF weer een succes

Boekenkraam OVF

Zaterdag 22 februari jl. stond de OVF voor de tweede keer met een kraam vol historische boeken in de hal van de bibliotheek van het Eemhuis. Met dank aan de gulle gevers onder onze leden die gelezen boeken afstonden, konden anderen die voor een schappelijke prijs aanschaffen.

De belangstelling was groot en vooral voor de publicaties over onze stad was menigeen er al vroeg bij. Ook het gehele assortiment van de Stichting Flehite Publicaties (SFP) was uitgestald en ter plekke te koop. De mooie opbrengst bedroeg in totaal €425,50. Dit bedrag komt uiteraard geheel ten goede aan activiteiten van de OVF en de SFP. Leuk nog te melden is dat de OVF sinds kort beschikt over een eenvoudige chipcardreader, zodat ook pinbetalingen mogelijk waren.

Mini-excursie Frisiawoningen

Afbeelding Frisiawoningen

De eerste van vijf mini-excursie 2020, georganiseerd door de OVF, vindt plaats op 21 maart a.s. vanaf 10.30 uur. De rondwandeling gaat door de Frisia-buurt.

Verzamelpunt zal zijn: hoek van de Borgesiuslaan/ Piersonlaan. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Het bezoek aan een originele Frisiawoning is niet uitgesloten.

De rondleiding wordt gegeven door Dick Haver Droeze. Haver Droeze is tuin- en landschapsarchitect BNT en directeur van het Adviesbureau Haver Droeze voor advies, planning en vormgeving van de stedelijke en groene buitenruimte. Hij woont sinds 1977 in de Frisiabuurt. Hij zet zich graag in voor behoud van ons cultuurgoed en de kwaliteit van de leefomgeving.

De Frisiawoningen (Rijksmonument) zijn 50 geschakelde woningen, gebouwd door de architect Henri van Wamelen in het Bergkwartier. In 2020 is het 100 jaar geleden dat deze woningen werden gebouwd. Zowel architectonisch als stedenbouwkundig vormt deze buurt een uniek onderdeel van het Bergkwartier (Rijks Beschermd Stadsgezicht). De uitdaging is hoe dit ensemble gaaf te bewaren en door te geven aan volgende generaties onder de druk van de huidige wooneisen.

Aan de orde komen verder de geschiedenis van deze 100-jarige tot het jubileumjaar, de architectuur en de beeldbepalende details van de buurt, en de bewonerskarakteristiek/sociale structuur vroeger en nu.

Aanmelden voor deze rondwandeling kan via e-mail: trudyy@gmail.com
Kosten voor niet-leden bedraagt € 5,00 per persoon.
Voor leden van de OVF is de wandeling gratis.

Brongerslezing 2020

De Brongerslezing wordt dit jaar gehouden op dinsdag 14 april. Deze tweejaarlijkse gebeurtenis beoogt een ontmoetingsplatform te bieden aan geïnteresseerden in historie en erfgoed in de regio Eemland. Zowel leden van de OVF als van de Historische Kring Hoogland, de Historische Kring Leusden, de Historische Vereniging Soest-Soesterberg en de Historische Vereniging Bunscote zijn hierbij van harte welkom.

Ad van Liempt, journalist en historicus, zal de Brongerslezing verzorgen. Hij zal spreken over “1945, jaar van contrasten”.

1945 was voor het grootste deel van Nederland het jaar van de bevrijding, maar toch was het geen jubeljaar: daarvoor waren de problemen die na de bevrijding opkwamen te groot en te ingewikkeld. Daarover gaat het boek ‘1945, de afrekening’ van journalist/schrijver Ad van Liempt, en dat is ook het thema van de lezing die hij erover houdt.

Het was vooral een jaar van scherpe contrasten. Tegenover de dood van meer dan 20.000 burgers in de steden in het westen tijdens de hongerwinter stonden de reddingsacties die vooral veel kinderen het leven hebben gered. Tegenover de tomeloze vreugde van de bevrijding – de feesten duurden hier en daar weken – stond de arrestatie van vele tienduizenden wegens landverraad en collaboratie met de vijand. Terwijl de Canadezen in ons land als populaire bevrijders de tijd van hun leven hadden, daalde bij de overlevenden langzaam het besef in dat meer dan 100.000 uit het land weggevoerde joden niet zouden terugkeren, dat ze in vernietigingskampen waren vermoord.
Inmiddels begonnen de afrekeningen. Met de collaborateurs, die massaal in kampen werden opgesloten, in afwachting van hun berechting. Met de meisjes en vrouwen die met Duitsers waren omgegaan – hun wachtte publieke vernedering. Er volgden ook maatregelen tegen zwarthandelaren en oorlogsprofiteurs.
De moeilijkheden werden nog groter toen bleek dat er na de capitulatie van Japan in Nederlands-Indië een revolutie uitbrak, die duizenden het leven kostte. De Nederlandse regering besloot op grote schaal troepen uit te zenden, in een wanhopige poging de kolonie te behouden en er rust en orde te bewaren.

Het boek ‘1945, de afrekening’ schreef Ad van Liempt op uitnodiging van het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Het boek sluit een zesdelige serie af over de afzonderlijke oorlogsjaren. Het boek verschijnt bij Unieboek/Het Spectrum.

Muzikale medewerking wordt verleend door Kwintet Flehite Sinfonietta.

De Brongerslezing vindt plaats op dinsdagavond 14 april 2020 in het gebouw van de RCE, Smallepad 5 te Amersfoort, aanvang 20.00 uur.
Voorafgaand aan de lezing, vanaf 18.30 uur, is er tijd en ruimte voor ontmoeting, waarbij gezorgd wordt voor soep en brood. Ook kunt u dan kennis maken met de activiteiten van de historische verenigingen in Hoogland, Leusden en Soest. En uiteraard kunt u OVF-publicaties voor ledenprijs aanschaffen (zie onze website/Publicaties).

Belangstellenden moeten zich vooraf opgeven via secretariaat@historisch-amersfoort.nl. Geeft u daarbij op of u al of niet gebruik wilt maken van de maaltijd, met hoeveel personen u komt en van welke vereniging u lid bent. Er kunnen maximaal 120 personen aanwezig zijn bij de lezing.
Aanmelden kan tot 5 april a.s.

Steuntje in de rug voor de historische intocht?

De door de OVF te organiseren Historische Bevrijdingsintocht op 8 mei aanstaande belooft een waar spektakel te worden. Zorgvuldig geconserveerd legermateriaal, zoals in 1945 door de geallieerden werd gebruikt, trekt tezamen met passende muziek van de Show & Marchingband Juliana alsmede hun jeugdafdeling Jong Juliana in een stoet door de stad. Daarmee zorgen zij als het ware voor een herbeleving van de bevrijding. Ook doedelzakspelers zullen zich bij hen aansluiten.
De slotceremonie op de Hof krijgt een extra feestelijk tintje door ondermeer een optreden van de New Manhattan Big Band.

Om dit alles te kunnen laten gebeuren is aardig wat geld nodig. Er moeten namelijk verplichte verkeersregelaars komen, er dienen EHBO-voorzieningen te zijn, brandstof voor de voertuigen moet worden betaald, promotiemateriaal is nodig, eten en drinken voor de deelnemers dient te worden geregeld, enz. Gelukkig zijn er twee grote sponsors, namelijk Gemeente Amersfoort en de Stichting Sociaal Cultureel Fonds De Amersfoortse Verzekeringen.
Dat is echter niet genoeg. We komen gewoon nog enkele honderden euro’s tekort. Daarom hopen wij dat onze leden wat extra’s willen bijdragen. Stortingen van een symbolisch bedrag van € 40,45 zouden geweldig zijn, maar elk ander bedrag is natuurlijk ook welkom.

Als u deze unieke historische intocht, tevens reclame voor de OVF, mede mogelijk wilt maken dan kan dat via bankrekeningnummer NL95INGB0003795666 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite met de omschrijving “intocht”. Alvast héél erg bedankt!

Ledenstand

Op 1 maart 2020 heeft de OVF 711 leden.

OVF-LEZING DINSDAG 3 MAART 2020:
Josef Kotälla, de beul van Amersfoort (door Richard Hoving)

De SS’er Josef Kotälla was de beul van Kamp Amersfoort. Een slechtere Duitser liep er in de Tweede Wereldoorlog bijna niet rond in Nederland. Na de oorlog werd hij ter dood veroordeeld. Zijn straf werd omgezet in levenslang. Tot aan zijn dood in 1979 zat Kotälla gevangen in de koepelgevangenis in Breda. Hij behoorde tot de Drie van Breda, de laatste drie Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap.

Vorig najaar verscheen een biografie van Kotälla van de hand van Richard Hoving. In deze studie, waarop Hoving promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, wordt voor het eerst een volledig beeld geschetst van de beruchte Duitse oorlogsmisdadiger.

Tijdens de lezing op dinsdagavond 3 maart vertelt Hoving uitgebreid over het leven van Kotälla. Hij licht toe hoe de Duitser in korte tijd kon uitgroeien tot de beul van Amersfoort. Zijn berechting en gevangenschap in Breda komen deze avond aan bod. Tot slot geeft Hoving een inkijkje in het verloop van zijn onderzoek en gaat hij in op de reacties op zijn boek.

Richard Hoving (1971) is historicus en journalist. ‘De beul van Amersfoort. Biografie van Josef Kotälla (1908-1979)’ is zijn tweede boek. Eerder schreef hij ‘Het ‘foute’ kamp. De geschiedenis van het Amersfoortse interneringskamp Laan 1914 (1945-1946)’

AMERSFOORT IN BEELD
(Museum Flehite, t/m 3 mei 2020)

Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Oudheidkundige Vereniging Flehite verscheen eind vorig jaar Amersfoort in beeld. Zes eeuwen stadsgezichten.

Dit boek is geschreven door Burchard Elias, oud-directeur van Museum Flehite. Aan de hand van zo’n 500 afbeeldingen van schilderijen, tekeningen en prenten laat hij, in twintig hoofdstukken, zien hoe talloze kunstenaars Amersfoort in beeld hebben gebracht.
Naar aanleiding van het verschijnen van deze publicatie is in Museum Flehite een bescheiden tentoonstelling ingericht, waarbij een selectie wordt getoond van de werken die in het boek bijeen zijn gebracht. Zo krijgen wij een fascinerend beeld van de activiteiten in de stad en van het veranderend stadsbeeld.

VERHALEN OVER OORLOG EN BEVRIJDING IN ‘DE AMERSFOORTSE ZWAAN’

In de Lutherse kerk / Amersfoortse Zwaan wordt zaterdag 14 maart een middag gehouden over een Amersfoorts fenomeen uit het laatste jaar van de oorlog: de kindertrek.
Het is een unieke kans voor liefhebbers van (Amersfoortse) geschiedenis om deze verhalen over oorlog en bevrijding te horen vertellen als “levende geschiedenis”. Want na 75 jaar is het niet vreemd om te denken: het zal een van de laatste keren zijn. De ooggetuigen, de vertellers uit eerste hand, worden schaars.
Daarom nodigen we graag iedereen uit op zaterdag 14 maart voor het verhaal van Piet en Hettie van Nes.

Piet van Nes ging als jongen van 11 jaar oud, met 60 andere kinderen in de hongerwinter van 1944 de stad uit, op zoek naar eten bij boeren in het oosten van het land. Onder leiding van twee fraters legden ze een tocht af van meer dan 100 kilometer, te voet.
Piets dochter Hettie is journalist, zij leerde het vertellen van waargebeurde verhalen van Judith Koelemeijer. Het resultaat van haar onderzoek naar dit soort kindertrektochten (er waren er meer in den lande) en het persoonlijke verhaal van haar vader vond zijn weerslag in haar boek “Kindertrek met fraters”.

Hettie van Nes vertelt deze middag het verhaal en vader Piet zal ook zelf aanwezig zijn.

Zaterdag 14 maart in de Amersfoortse Zwaan, Langestraat 61, aanvang 16.00 uur.
Uiterlijk om 17.00 uur sluiten we af en iedereen is dan welkom om na te praten met een glas sap/wijn.
De entree is gratis. Wie wil kan een kleine donatie doen na afloop om de organisatie mogelijk te maken.

ROLSPELERS GEZOCHT VOOR LEVENDE HISTORIE BURGERWEESHUIS EN MANNENZAAL

Stichting Levende Historie brengt de geschiedenis letterlijk tot leven door middel van het spelen van rollenspellen op historische plaatsen of in monumenten. Er wordt gespeeld in de Mannenzaal van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis aan de Westsingel en in het Burgerweeshuis aan de Zuidsingel. In de Mannenzaal wordt het jaar 1907 gespeeld, het laatste jaar dat daar daadwerkelijk oude mannen woonden in die middeleeuwse ambiance. In het Burgerweeshuis wordt het jaar 1600 gespeeld.

Bent u al eens in de mooie Regentenkamer van Het Burgerweeshuis geweest?
In de maanden juli en augustus leiden rollenspelers elk jaar weer als wees of verzorger de bezoekers rond.

We zoeken ook nu weer nieuwe spelers.

Ervaring is niet nodig, het volgen van een paar workshops wel.
Kinderen, ook heel jonge, kunnen onder de 11 jaar meespelen onder begeleiding van een (groot)ouder. Vanaf 11/12 jaar kunnen ze zelfstandig spelen.
Misschien lijkt het u en uw ( klein)kind wat of weet u eventueel iemand anders die dit zou willen en kunnen. Of deel onderstaande link aan iedereen die u kent. Zodat we niet weer wegens onderbezetting af en toe moeten sluiten.https://smuldersav.wetransfer.com/downloads/a8ac55de9233627ecfd5ad8cf3c9ccc720200221141520/897896

Nadere informatie: Hannie Schilperoord, T: 033 4610365; E: hannie.wim@gmail.com

De Mannenzaal zoekt spelers en gastvrouwen/gastheren

Ook de organisatoren van het spel in de Mannenzaal doen een beroep op u, leden van de OVF, die een warm hart voor historie hebben, om uw liefde voor geschiedenis op een speelse manier over te brengen op bezoekers van deze unieke zaal! De oude mannen hebben hard versterking nodig. Overigens is er ook een vrouwenrol in de Mannenzaal, namelijk die van ‘ondermoeder’. Maar mannen zijn het hardst nodig. Verder heeft Levende Historie in de Mannenzaal nog behoefte aan gastvrouwen/gastheren, bij ons ‘zaalwachten’ genoemd. Zij vertellen het verhaal van het gasthuis bij de maquette, die in de entree van de zaal te vinden is. Tevens verkopen zij de toegangskaartjes. De speelperiode is vanaf de tweede week van juli t/m 31 augustus. In die 7 weken verwachten we dat spelers 1 à 2 x per week van 12:00 uur tot 16:30 uur kunnen spelen. Buiten die periode wordt incidenteel gespeeld. Daar kan men naar wens aan meedoen. In de aanloop naar de zomer krijgen de spelers een gevarieerd trainingsprogramma, dat binnenkort start. De trainingen vinden plaats op de maandagochtend. Voor meer informatie, bel: Annelies Roozen 06 15002836

‘T HAMMETJE

Halina Janczak schrijft het volgende:
In voorjaar 2019 hebben wij een excursie gedaan naar Het Hammetje in Vathorst. Interessant, een complex met veel vragen. Ontwerper, Willem Ham, bouwde het fort in de jaren tachtig, van gebruikte materialen: keien, rioolbuizen, kerkramen, beeldjes etc.
Er is ook een vrijstaand huis op het terrein.
Bijzonder leuk is het meertje met zwemmende eenden en met randen met wilde, natuurlijke begroeiing. Op het terrein lopen ganzen, pauwen, parelhoenders enz.
Sinds 2005 is de gemeente Amersfoort en Ontwikkelingsbedrijf Vathorst eigenaar van dit gebied van 8 hectare.

De gemeente wil de geschiedenis van het gebied bewaren en een fijne natuurlijke speelplek voor kinderen bieden. Benieuwd naar het voorlopig ontwerp? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op woensdag 11 maart van 20.00 tot 21.00 uur in het I-Centrum Vathorst, Veenslagen 2, Amersfoort. (PJ)

In Wenen is in de jaren tachtig een appartementsblok gebouwd, het Hundertwasserhaus, in de wijk Landstrabe, door kunstenaar Friedensreich Hundertwasser en architect Joseph Krawina. De stijl heeft iets van het werk van de Spanjaard Antoni Gaudi.
Het gebouw heeft 54 appartementen, kantoren en verschillende dakterrassen. Grote bomen en struiken groeien vanuit de kamers, de woningen hebben golvende vloeren.
Zou het Weense Hundertwasserhaus invloed kunnen hebben bij het transformatie van het Amersfoortse ‘t Hammetje??

WIE WEET?

Ik ben op zoek naar het boek: ‘De parel van de Drieringensteeg’ van Nechamah Mayer-Hirsch (2009)
Wie kan mij daaraan helpen?
Leendert Smit, Kapelweg 135c, 3818 BJ Amersfoort. T: 033-4620707 / 06-23709590

AGENDA

Dinsdag 3 maart 2020; OVF-lezing; Richard Hoving: Josef Kotälla, de beul van Amersfoort.

Woensdag 4 maart 2020; (16.00 tot 18.00 uur) Vrienden van de St. Joriskerk; lezing door dr. Elizabeth den Hartog: “Over bladwerk, beesten en monsters, de bouwsculptuur van de Amersfoortse St. Joriskerk”. (kerk open v.a. 15h30). Tijdens deze bijeenkomst wordt een boek gepresenteerd over de Joriskerk dat aldaar te koop is voor € 10. Na 4 maart is het boek alleen te verkrijgen in de St. Joriskerk.
Openstelling St.-Joriskerk:

 • Alle zaterdagen in maart en april van 12.00 uur tot 16.00 uur
 • Van 13 mei t/m 24 oktober op dinsdag t/m zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur

Dinsdag 17 maart 2020; Algemene Ledenvergadering OVF; voor agenda zie deze Nieuwsbrief.

Donderdag 19 maart 2020: ‘Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren’; Lezing door Edie Brouwer, Oostwende College, Plecht 1, 3751 WB Bunschoten; Aanmelden: www.bibliotheekeemland.nl. (zie Nieuwsbrief februari)

Zaterdag 21 maart 2020; Mini-excursie naar Bergkwartier en de Frisiawoningen naar aanleiding van de OVF-lezing van 21 januari 2020. Nadere mededelingen volgen.

Dinsdag 14 april 2020; Brongerslezing; Ad van Liempt: 1945, Jaar van contrasten.

Vrijdag 8 mei 2020; Feestelijke Bevrijdingsintocht

Dinsdag 19 mei 2020; OVF-lezing; Ronald Polak: De ontwapening van het Duitse leger o.a. op de Leusderhei.

Juni/Juli 2020; Geplande mini-excursies:

13 juni    Grebbelinie (met mogelijkheid tot bezoek aan de museumbunker in Leusden)
20 juni    Historische rondleiding Park Schothorst
27 juni    Soesterkwartier (Begraafplaats en museum)
04 juli      Boottocht over de Laak

Donderdag 26 november 2020: Presentatie Jaarboek 2020, Joriskerk, 17.00 uur.

Tenzij anders vermeld worden de OVF-lezingen gehouden in Museum Flehite, ingang Westsingel 50 in Amersfoort, beginnen om 20.00 uur en zijn gratis toegankelijk voor leden van de OVF. Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs € 5,00. De zaal gaat open om 19.30 uur.
Voor meer informatie over activiteiten van de OVF zie: www.historisch-amersfoort.nl

TENTOONSTELLINGEN

Kunsthal KAdE
(8 februari t/m 17 mei 2020): Tell me your story, 100 jaar Afrikaans-Amerikaanse kunst

Museum Flehite
(9 februari t/m 5 mei 2020): Kunst uit Noord Nederland; H.N. Werkman e.v.a.; Collectie Niemeijer-Hidding. (zie nieuwsbrief februari).
(t/m 5 mei 2020): Amersfoort in Beeld

Mondriaanhuis
(25 september 2019 t/m 8 maart 2020): 25x25x25: 25 jaar Mondriaanhuis.

Rietveldpaviljoen
(13 februari t/m 8 maart 2020)Foto’s en teksten schetsen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in de provincie Utrecht. De ontreddering van de slachtoffers, de razzia’s, het puin, het gebrek aan voedsel, de uitsluiting en vervolging van Joden en de uitzinnige opluchting van de bevrijding; het komt allemaal voorbij. Specifieke Utrechtse aspecten komen aan bod zoals de mobilisatie en de rol van de Grebbelinie, Kamp Amersfoort, de betekenis van de Maliebaan in Utrecht, en de aftocht van het Duitse leger in Woudenberg. Ook het dagelijkse leven ging, tegen het decor van de oorlog door: spelende kinderen, bruiloften, fanfare en humor.
De expositie hoort bij het landelijke project 75 Jaar Vrijheid ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s.’
Open: donderdag van 12.00 tot 21.00 uur, vrijdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de expositie zijn er regelmatig activiteiten als lezingen, interviews en rondleidingen.
Kijk voor het programma op www.033fotostad.com
Entree expositie: €3,50.

Wijkmuseum Soesterkwartier
Openingstijden: Elke zaterdag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur. Ook op afspraak.
Voor meer informatie: Gezina Tuinstra, telefoon 033-4635661 of 06-2242275

Archief Eemland
(19 januari t/m 29 mei 2020) Amersfoort Bevrijd! Vreugde & Verdriet.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken in het Eemhuis tijdens de openingstijden:

 • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 9.00 tot 17.00 uur.
 • donderdag: 10.00 tot 17.00 uur.

NGV WERKGROEP LEZINGEN EN ACTIVITEITEN
Belangstellenden hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Maandagavond 23 maart 2020 lezing van Fouke Boss over het door hem ontwikkelde genealogieprogramma Centurial.
Vrijdag 17 april 2020 excursie naar het Waterliniemuseum Fort bij Vechten (Bunnik).
Donderdagavond 23 april 2020 een korte afdelingsledenvergadering, gevolgd door een lezing van Paul op den Brouw over Genealogisch onderzoek en horigheid.
Maandagavond 25 mei 2020 lezing van Robert Philippo over Macht, Malaise en Migratie.
Zaterdag 27 juni 2020 Famillement in Amsterdam.