Nieuwsbrief maart 2019

VAN HET BESTUUR

Algemene Ledenvergadering 19 maart 2019
Dit jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 19 maart 2019. We beginnen om 20.00 uur in De Stad van Cahen, Muurhuizen 104, 3811 EL Amersfoort.
De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1. Opening door de voorzitter.
2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststellen van de agenda.
4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2018.
5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
− Jaarverslag 2018
− Jaarrekening 2018
− Verslag Kascommissie
− Benoeming Kascommissie (de huidige leden zijn tot herbenoeming bereid)
− Begroting 2019
− Voorstel de contributie voor 2020 niet te verhogen.
6. Presentaties e.d.:
− Het Forum Ruimtelijk Erfgoed aan het woord
− Museumdirecteur Onno Maurer spreekt over de laatste nieuwtjes
− Presentatie verkorte film over Caspar van Wittel.

Meer artikelen...