Nieuwsbrief juli 2020

VAN HET BESTUUR

Ledenadministrateur gezocht
Saskia Furler heeft meer dan 11 jaar de ledenadministratie verzorgd en ze stopt daar over enkele maanden mee. Daarom zoekt de OVF een nieuwe vrijwilliger die, in overleg met de secretaris en de penningmeester, de ledenadministratie wil verzorgen.

De taken zijn:

 • verwerken mutaties in het ledenbestand
 • in voorkomende gevallen per email dan wel telefonisch contact met leden
 • 4 x per jaar opstellen verzendlijst voor de Kroniek
 • opstellen verzendlijst jaarboek
 • opstellen verzendlijst contributiebrief
 • in overleg met de penningmeester contributiebetalingen administreren
 • in overleg met de penningmeester verzenden van herinneringsbrieven voor de contributie.

Het meeste werk zit in het verwerken van mutaties gedurende het hele jaar, verzendlijsten zijn snel opgesteld. Gemiddeld tijdbeslag 2 uur per week. De piek van de werkzaamheden ligt in de maanden december t/m februari, i.v.m. het versturen van de contributiebrieven.

Als u belangstelling hebt voor deze functie binnen de OVF, kunt u dat melden aan de penningmeester, Anton Schage (antonschage@xmsnet.n) of de secretaris Jan Carel van Dijk (j.c.van.dijk@xs4all.nl). Ook kunt u voor nadere informatie contact opnemen met Saskia Furler; E: furler95@planet.nl of T: 033-4611258

Lees “Nieuwsbrief juli 2020” verder

Nieuwsbrief juni 2020

VAN HET BESTUUR

Eindredacteur Nieuwsbrief gezocht
Elke maand verschijnt de OVF-Nieuwsbrief. Jarenlang is die verzorgd door Piet Jonkman en Wienanda de Rijke. Zij hebben te kennen gegeven hun taak te willen overdragen.

De Nieuwsbrief is een orgaan waarin het bestuur en de commissies van de OVF hun mededelingen doen. Ook worden aankondigingen van tentoonstellingen, lezingen en activiteiten van verwante organisaties, zoals musea, de NGV en andere instanties op het gebied van geschiedenis en erfgoed, doorgegeven aan de leden.
De eindredacteur heeft van het bestuur een ruim mandaat om te beoordelen welke aankondigingen e.d. worden geplaatst. Ook is hij verantwoordelijk voor de vormgeving en verzorgt de verzending aan de leden.

Verwacht wordt van de eindredacteur dat hij/zij overzicht heeft van wat binnen de vereniging speelt en ook op de hoogte is van andere erfgoedinstanties binnen Amersfoort en omgeving. Overigens wordt deze informatie veelal in de vorm van persberichten aangeleverd, die dan – indien nodig bewerkt – in de Nieuwsbrief worden opgenomen.

Als u belangstelling hebt voor deze functie binnen de OVF kunt u dat melden aan de voorzitter, Jelle Hekman, jellehekman@xmsnet.nl. Ook kunt u voor nadere informatie contact opnemen met de huidige eindredacteur, Piet Jonkman, E: p.jonkman@kpnmail.nl, of T: 033.4613070.

Lees “Nieuwsbrief juni 2020” verder

Nieuwsbrief mei 2020

VAN HET BESTUUR

In Memoriam
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 17 maart 2020, die niet kon doorgaan in verband met de coronamaatregelen, hadden wij natuurlijk stil willen staan bij de leden die ons in de afgelopen periode ontvallen zijn. Om hen toch te kunnen gedenken, noemen wij hierbij – voor zover bij ons bekend – hun namen en de datum van overlijden:

De heer A.P. de Boer, 1 februari 2019
De heer S.H. Müller, 22 maart 2019
De heer H. Rooimans, 16 april 2019
De heer W.J. van Tent, 15 juni 2019
De heer G. Smeenk, 19 juli 2019
Mevrouw A.A.B.M. Houët-Berenschot, 21 juli 2019
De heer C. Gouw, 15 september 2019
Mevrouw A. van Drie-Vreekamp, 26 november 2019
De heer Jhr. Drs. E.M. van Beyma, 28 maart 2020

Nieuwe bestuursleden
Tijdens die geplande ALV stond ook de benoeming van bestuursleden op de agenda. Twee bestuurskandidaten zijn nu nog niet formeel benoemd. Inmiddels zijn deze twee personen wél actief geworden als bestuurslid en zullen ze worden vermeld op de website van de OVF. Tegenkandidaten waren namelijk niet ingediend. Zodra het mogelijk is weer een ledenvergadering te plannen, zullen de benoemingen alsnog geformaliseerd worden.

De nieuwe bestuursleden zijn:
Nelleke Visscher, Amersfoorter sinds 34 jaar.
Nelleke heeft een carrière achter de rug in he boekenvak. Begonnen als boekenverkoopster en geëindigd als (hoofd/eind/bureau) redacteur bij een uitgeverij. Studeerde ondertussen MO geschiedenis. Sinds 2019 actief als coördinator van de activiteitencommissie van de OVF.
Ook verbonden aan de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort (onderzoeker), de Stichting Leergeld Amersfoort (intermediair) en My Book Buddy (hand-en-spandiensten).
Vrije tijd: muziek (klarinet, piano), Ivriet, tennis, wandelen.

Trudy de Mooy, Amersfoorter sinds 33 jaar. Trudy heeft de studie maatschappijgeschiedenis gedaan en de Kunstacademie. Werk: rondleider in Amersfoort langs architectuur, stedenbouw en beeldende kunst in de openbare ruimte. Sinds 2003 manager Informatiecentrum Vathorst. Vanaf 2019 lid van de activiteitencommissie van de OVF. Vrije tijd: schilderen (T31.nl), architectuur/stedenbouw, fotografie, reizen.

Lees “Nieuwsbrief mei 2020” verder

Nieuwsbrief maart 2020

VAN HET BESTUUR

ALV 17 maart 2020

Op dinsdag 17 maart (20.00 uur, Museum Flehite) wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De agenda voor deze vergadering is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststellen van de agenda.
 4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019.
 5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
 • Jaarverslag 2019
 • Jaarrekening 2019
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Benoeming kascontrolecommissie. De heer Harm Jansen treedt na zo’n 5 jaar terug. Bij deze een oproep voor een kandidaat om hem te willen opvolgen
 • Begroting 2020
 • Voorstel de contributie voor 2021 niet te verhogen.

6. Presentaties e.d.:

 • Introductie nieuwe OVF-website door de heer Michiel Boertje en voorstellen nieuwe webredacteur Birgitta van Bommel als opvolger van de heer Jan Bouwman
 • Presentatie over de Historische Bevrijdingsintocht van 8 mei a.s.
 • Presentaties van de Stichting Flehite Publicaties (SFP) en Museum Flehite.

7. Bestuurssamenstelling. Volgens het rooster van aftreden is geen der huidige vijf bestuursleden her te benoemen of statutair aftredend in 2020. Het is wenselijk het bestuur uit te breiden met 2 personen, mede door het tussentijdse vertrek eind vorig jaar van de heer B. (Berend) Spoelstra. Het bestuur stelt voor te benoemen de dames G.J. (Trudy) de Mooy-den Bak en P. (Nelleke) Visscher (zie voor hun CV’s hierna). Uiteraard kunnen tegenkandidaten worden aangedragen.

8. Wat verder ter tafel komt.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

 Alle vergaderstukken liggen vanaf 3 maart 2020 ter inzage bij de secretaris (Toscastraat 1 te Amersfoort) en zijn ook hier te raadplegen.

Lees “Nieuwsbrief maart 2020” verder

Nieuwsbrief februari 2020

VAN HET BESTUUR

ALV 17 maart 2020
Op dinsdag 17 maart (20.00 uur, Museum Flehite) wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Uiteraard zult u daarvoor tijdig de agenda en vergaderstukken krijgen. Na het afscheid eind vorig jaar van bestuurslid Berend Spoelstra kwam er ruimte voor nieuwe gezichten. Het bestuur heeft twee personen bereid gevonden voor invulling te zorgen. Zij hebben inmiddels een oriëntatie achter de rug en stellen zich kandidaat voor het bestuur. Op de komende ALV zullen zij zich presenteren, maar natuurlijk hebben de leden het recht tegenkandidaten in te dienen. Leuk is dat deze kandidaten, die door het bestuur voorgedragen worden, twee dames zijn nadat het bestuur zo’n 7 jaar lang uitsluitend uit heren bestond. Hieronder volgen vast hun CV’s:

Naam: Nelleke Visscher, Amersfoorter sinds 34 jaar.
Werk: van boekenverkoopster tot (hoofd/eind/bureau)redacteur. Studeerde ondertussen MO-geschiedenis.
Nu: terug bij mijn oude liefde geschiedenis (OVF-activiteitencommissie). Ook verbonden aan de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort (onderzoeker), de Stichting Leergeld Amersfoort (intermediar) en My Book Buddy (hand-en-spandiensten).
Vrije tijd: muziek (klarinet, piano), Ivriet, tennis, wandelen.

Naam: Trudy de Mooy, Amersfoorter sinds 33 jaar.
Opleiding: Maatschappijgeschiedenis (Erasmus Universiteit), Kunstacademie (Zwolle).
Werk: Rondleider in Amersfoort langs architectuur, stedenbouw en beeldende kunst in de openbare ruimte. Sinds 2003 Manager Informatiecentrum Vathorst.
Hobby’s: Schilderen (T31.nl), Architectuur/Stedenbouw, Fotografie, Reizen.
Digitaal: Linkedin, Facebook, Instagram.
Netwerken: NAVS, Mae West, OVF, 2 kookclubs.

Na het versturen van de zogenoemde contributiebrieven krijgen we vaak alsnog enige meldingen van overlijden of verhuizing. Daarom was het ledental per 1 januari 2020 iets gezakt naar 691, maar inmiddels staat de teller al weer op (bijna) 700!

Lees “Nieuwsbrief februari 2020” verder

Nieuwsbrief januari 2020

Van het bestuur

De toen nog niet gedempte gracht bij Amicitia in de winter

Het bestuur wenst u een héél goed en gezond 2020. Met veel geplande activiteiten hopen we er weer een boeiend verenigingsjaar van te maken!


Historische Boekenkraam OVF 22 februari 2020
Vorig jaar heeft de OVF met succes een “historische boekenkraam” opgesteld in de hal van de bibliotheek in het Eemhuis, ter gelegenheid van het 140 jaar bestaan. Dit wordt in 2020 herhaald. Op de kraam worden tegen aantrekkelijke prijzen (van € 1 tot € 5) boeken verkocht die de OVF in de loop der jaren heeft uitgegeven.

Lees “Nieuwsbrief januari 2020” verder

Nieuwsbrief december 2019

VAN HET BESTUUR

Presentatie Historisch Jaarboek 2019
Op 28 november jl. is het Jaarboek Flehite 2019 in de Joriskerk gepresenteerd. Veel leden waren ook dit jaar weer present bij dit hoogtepunt in ons verenigingsleven.
Cheyenne Wehren vertelde iets naar aanleiding van het artikel dat ze schreef in het Jaarboek over de schilderijenverzameling van Simon van Walchren van Wadenoijen te Nimmerdor. Daarna is het Jaarboek aangeboden aan mw. Nix-Kolff, de huidige bewoner van Nimmerdor.

Ook werd tijdens deze bijeenkomst door de samensteller van de Historische Atlas van Amersfoort, Jaap Evert Abrahamse, het een en ander over deze atlas verteld. Na afloop van de bijeenkomst kon het boek worden aangeschaft voor de introductieprijs € 24,95. De normale prijs is € 29,95, maar de introductiekorting geldt nog tot begin volgend jaar. Dus als u niet bij de bijeenkomst kon zijn, u kunt uw atlas nog steeds voor gereduceerd tarief verkrijgen!

Na afloop konden de aanwezigen hun Jaarboek halen en dat voor buurtgenoten meenemen. Ook dit jaar zijn op deze manier ca 375 boeken uitgereikt, waarmee we het aantal van vorig jaar hebben geëvenaard, maar niet overschreden.
De overige 325 boeken zijn voor het grootste deel verspreid door enthousiaste leden. Ieder jaar doen we niet tevergeefs een beroep op de leden om te helpen. De reactie is steeds zodanig dat niet ieder ingeschakeld hoeft te worden. Uiteindelijk behoefden maar ca. 50 exemplaren per post te worden verzonden.
Het bestuur is blij met deze inzet en dankt u daarvoor hartelijk.
Mocht u op 15 december uw Jaarboek nog niet hebben ontvangen dan kunt u dat melden bij p.jonkman@kpnmail.nl.

Lees “Nieuwsbrief december 2019” verder

Nieuwsbrief november 2019

VAN HET BESTUUR


Presentatie Jaarboek 2019
Op 28 november a.s. zal het Jaarboek Flehite 2019 worden gepresenteerd. Evenals voorgaande jaren gebeurt dit in de Joriskerk. De kerk is open om 16.30 uur, de bijeenkomst begint om 17.00 uur.
Cheyenne Wehren zal daarbij een korte presentatie houden naar aanleiding van het artikel dat ze schreef in het Jaarboek over de schilderijenverzameling van Simon van Walchren van Wadenoijen te Nimmerdor.

Ook zal tijdens deze bijeenkomst de samensteller van de Historische Atlas van Amersfoort (zie bericht hierna) iets over deze nieuwe uitgave vertellen.

Na afloop kunt u uw Jaarboek afhalen. Het Jaarboek bevat weer een gevarieerd aanbod van artikelen en informatie over historisch Amersfoort.

Inhoudsopgave Jaarboek 2019
– Cheyenne Wehren: De schilderijenverzameling van Simon van Walchren van Wadenoijen te Nimmerdor.
– Addy Schuurman: Politieke ratisering in Amersfoort rondom de invoering van het algemeen kiesrecht (ca. 1890-1930).
– Gerard Raven: De Oecumenische Raad van Kerken in Amersfoort (1954-1969).
– Marjan De Man: Gebroeders De Wilde, Amersfoortse beeldhouwers in de Gouden Bocht van Amsterdam.
– Jan H. Lodewijks: Wie waren de vier Joodse Amersfoortse gemeenteambtenaren die op 1 maart 1941 op Duits bevel zijn ontslagen?
– Hans Smit: Leescultuur in Amersfoort (1700-1900).
– Jaaroverzichten 2018 van de gemeentelijke diensten Monumentenzorg en Archeologie.
– Besprekingen van enkele recent verschenen boeken.

Lees “Nieuwsbrief november 2019” verder

Nieuwsbrief oktober 2019

Activiteitencommissie
Nogmaals: De activiteitencommissie zoekt (hart)versterking! De maandelijkse lezingen van de vereniging worden georganiseerd door de Activiteitencommissie van de OVF. Leuk voor de OVF is dat de belangstelling voor de lezingen de afgelopen jaren gestaag groeit. En dat maakt het enthousiasme van de activiteitencommissie om een goed en interessant programma te presenteren alleen maar groter. Het is ook een van de redenen om een oproep te doen onder de leden om het hart van de OVF te komen versterken. Zit u vol ideeën over mogelijke onderwerpen? Kent u interessante en goede sprekers? Popelt u om mini-excursies te organiseren naar totaal onbekende plekken in stad en omgeving? Bent u goed in het schrijven van korte uitnodigende teksten, of in regelen en organiseren? Wilt u misschien alleen maar wat hand- en spandiensten doen tijdens de lezingen? Dan bent u in deze commissie van de OVF op de goede plek. Meld u aan en werk mee aan het OVF-lezingenprogramma! Informatie vooraf? Bel even met Nelleke Visscher 0612256479. Een mailtje sturen kan ook: nellekevisscher1951@gmail.com

Ledenstand
Op 1 oktober 2019 heeft de OVF 684 leden.

Lees “Nieuwsbrief oktober 2019” verder

Nieuwsbrief september 2019

Activiteitencommissie OVF zoekt versterking!

De maandelijkse lezingen van de vereniging worden georganiseerd door de Activiteitencommissie OVF. Leuk voor de OVF is dat de belangstelling voor de lezingen de afgelopen jaren gestaag groeit. En dat maakt het enthousiasme van de activiteitencommissie om een goed en interessant programma te presenteren alleen maar groter. Reden om een oproep te doen onder de leden om het hart van de OVF te komen versterken. Zit u vol ideeën over mogelijke onderwerpen? Kent u interessante en goede sprekers? Popelt u om mini-excursies te organiseren naar totaal onbekende plekken in stad en omgeving? Bent u goed in het schrijven van korte uitnodigende teksten, of in regelen en organiseren? Wilt u misschien alleen maar wat hand- en spandiensten doen tijdens de lezingen? Dan bent u in deze commissie van de OVF op de goede plek. Meld u aan en werk mee aan het OVF-lezingenprogramma! Informatie vooraf? Bel even met Nelleke Visscher, 06-12256479. Een mailtje sturen kan ook nellekevisscher1951@gmail.com

Lees “Nieuwsbrief september 2019” verder