Nieuwsbrief januari 2012

VAN HET BESTUUR

In deze eerste nieuwsbrief van 2012 wenst het bestuur u een gezegend en inspirerend jaar toe. We hopen u bij verschillende van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Ledenpas

Alle leden hebben inmiddels een ledenpas ontvangen. Deze pas is twee jaar geldig (2012/2013). Dus wees er zuinig op en draag de pas bij u wanneer u deelneemt aan OVF-activiteiten of bij het bezoek aan het museum. In voorkomende gevallen zult u daarmee uw lidmaatschap van de OVF kunnen bevestigen.

Lees “Nieuwsbrief januari 2012” verder

Nieuwsbrief oktober 2011

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek

De presentatie van het Jaarboek Flehite 2011 zal plaatsvinden op donderdag 17 november a.s. Deze presentatie zal plaatsvinden in “De Stad van Cahen” (het vroegere ROB-gebouw, Kerkstraat, hoek Muurhuizen) tussen 16.00 en 18.00 uur.

Het is weer een gevarieerde bundel geworden. Henk van Tilburg schrijft daarin over het leven van de succesvolle Amersfoortse componist Tristan Keuris (1946-1996).

Jos Hilhorst geeft een beeld van het middeleeuwse landgoed Hilhorst in Stoutenburg, in het bijzonder de oppervlakte, de bezitters, de tienden en de bewoners.

Verder schrijft Addy Schuurman over de sociaal-economische betekenis van de wielersport. Hij geeft daarmee ook een inkijkje in de Amersfoortse samenleving aan het eind van de 19e eeuw en schetst de stad in die tijd als een centrum van de wielersport in Nederland.

Lees “Nieuwsbrief oktober 2011” verder

Nieuwsbrief september 2011

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek

Anders dan in de vorige Nieuwsbrief stond vermeld zal de presentatie van het Jaarboek Flehite 2011 zijn op donderdag17novembera.s. Deze presentatie zal plaatsvinden in “De Stad van Cahen” (het vroegere ROB-gebouw).

Brongerslezing 2012

Reserveer alvast de datum vrijdag27april2012! Dan vindt de tweejaarlijkse Brongerslezing plaats. Spreker zal zijn prof. dr. J.C. Kennedy. Nadere mededelingen volgen in een volgende Nieuwsbrief.

Lees “Nieuwsbrief september 2011” verder

Nieuwsbrief augustus 2011

VAN HET BESTUUR

Presentatie Jaarboek

Anders dan in de vorige Nieuwsbrief stond vermeld zal de presentatie van het Jaarboek Flehite 2011 zijn op donderdag 17 november a.s. Deze presentatie zal plaatsvinden in “De Stad van Cahen” (het vroegere ROB-gebouw).

Evenementencommissie

Jan Eijsbouts is teruggetreden als lid van de evenementencommissie, de commissie die onze lezingen en de excursie verzorgt. Loes van den Berg is als nieuw lid toegetreden. Maar de commissie kan nog wel versterking gebruiken. Dus schroom niet om contact op te nemen met Henk van Tilburg (info@cultuurverhalen.nl) als u het wel ziet zitten om op dit gebied binnen de vereniging actief te zijn.

Brongerslezing 2012

Reserveer alvast de datum 27 april 2012! Dan vindt de tweejaarlijkse Brongerslezing plaats. Spreker zal zijn prof. dr. J.C. Kennedy. Nadere mededelingen volgen in een volgende Nieuwsbrief.

Lees “Nieuwsbrief augustus 2011” verder

Nieuwsbrief juli 2011

NIEUWSBRIEF, juli 2011

ZILVEREN ANJER VOOR JOKE SICKMANN

Foto Koningin

Op 23 juni jl. werd door H.M. de Koningin aan ons lid Joke Sickmann een zilveren anjer uitgereikt. Ze kreeg die onderscheiding voor haar tomeloze, vrijwillige inzet voor het behoud van het cultureel en historisch erfgoed. Naar onze mening heeft ze deze waardering meer dan verdiend. Als voorzitter van Siesta, als de drijvende kracht achter het behoud van de Wagenwerkplaats en vanwege haar betrokkenheid bij het Wijkmuseum Soesterkwartier om maar iets te noemen.Joke, namens ons allen van harte gefeliciteerd!

Lees “Nieuwsbrief juli 2011” verder

Nieuwsbrief juni 2011

UNIEK BEZOEK AAN DE SINT JORISKERK IN RESTAURATIE

foto kerk amersfoort

De Sint Joriskerk is van binnen onherkenbaar, want hij staat tot de nok in de steigers.Het publiek krijgt de unieke kans van eens in de honderd jaar om de steigers te beklimmen en op ooghoogte bij de gewelven te komen.Gidsen van Gilde Amersfoort bieden een rondleiding aan in samenwerking met de stichting Vrienden van de St. Joriskerk en de aannemer.De kerk wordt betreden via de kosterswoning aan de Zevenhuizen (rechts naast de kerkingang op de Hof). Daarna worden de steigers beklommen en is men ongeveer een uur in de gelegenheid om kapitelen, fresco’s en sleutelstukken van heel dichtbij te bewonderen. Via de ramen heeft men ook een fraai uitzicht op de stad.

Lees “Nieuwsbrief juni 2011” verder

Nieuwsbrief mei 2011

ONDERGRONDS IN HET SOESTERKWARTIER. HET GEHEIM VAN DE WESTERKERK

(Ondergronds in het Soesterkwartier. Het geheim van de Westerkerk door Aad Kamsteeg, 17 x 24 cm., 88 blz., genaaid gebrocheerd, ISBN 978 90 5345 433 6, rijk geïllustreerd in zwart-wit, € 14,95 Een uitgave in samenwerking met de Stichting Flehite Publicaties)

10 mei 1940: Een stralende morgen, maar geen blijde dag. Onder geknetter, gedreun van luchtafweer en geraas van vliegtuigmotoren wordt Nederland wakker…, oorlog…

Hoewel de Tweede Wereldoorlog grote verschrikkingen met zich meebrengt, gaat de Nederlandse bevolking niet bij de pakken neerzitten. Men komt in verzet, zo ook in Amersfoort. Een groep mannen en vrouwen verzet zich vanuit de Amersfoortse Westerkerk in het Soesterkwartier tegen de Duitse bezetting. Vanuit de nabijgelegen kosterswoning gaat een verzetsgroep onder leiding van Luit van der Weij, Kees de Jong en Gert-Jan van den Brink te werk. Het verspreiden van illegale lectuur, het veilig onderbrengen van onderduikers, het vervalsen van identiteitspapieren en het verduisteren van voedselbonnen behoren tot de verzetsdaden van deze groep dappere mensen.

In Ondergronds in het Soesterkwartier. Het geheim van de Westerkerk zijn dagboekfragmenten van leidend persoon binnen de verzetsgroep, onderwijzer Rien van Gent, gebruikt om de acties en belevenissen van de verzetsgroep te vertellen en te herinneren. Deze uitgave wil de leden en koeriersters van de verzetsgroep eren en het gevecht tegen dictatuur, verraad en bezetting levend houden. Bij het boek is een dvd ingesloten waarop actuele en archiefbeelden te zien zijn. Ook worden drie leden van de verzetsgroep Westerkerk aan het woord gelaten.

Lees “Nieuwsbrief mei 2011” verder

Nieuwsbrief maart 2011

LEDENVERGADERING

De ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 31 maart a.s. in Museum Flehite.

De agenda voor deze vergadering is:

1. Opening door de voorzitter

2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen

3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2010

4. Jaarverslag 2010

5. Jaarrekening 2010, bespreking van de begroting 2011 en 2012 (indicatie) en vaststelling contributie.

6. Verslag kascommissie boekjaar 2010 en benoeming leden kascommissie boekjaar 2011

7. Collectiecommissie

8. Monumentencommissie

9. Overige mededelingen: Museum Flehite, Stichting Fonds Bos, Stichting Flehite Publicaties

10. Bestuursmutaties

Onze secretaris , mw. A. Houët-Berenschot , is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor haar voor een nieuwe periode als bestuurslid te benoemen.

11. Wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

13. Sluiting

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering zijn vanaf 17 maart 2011 ter inzage bij de balie van het museum en op onze website www.historisch-amersfoort.nl.

Lees “Nieuwsbrief maart 2011” verder

Nieuwsbrief februari 2011

NIEUWSBRIEF, februari 2011

LEDENVERGADERING

De ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 31 maart a.s. in Museum Flehite.

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering zijn vanaf 17 maart 2011 ter inzage bij de balie van het museum en op onze website www.historisch-amersfoort.nl.

CONTRIBUTIE

Nog niet alle leden voldeden de contributie. Wilt u, als dat voor u geldt, dit zo spoedig mogelijk in orde maken door de contributie, voor het jaar 2011 € 27,50, over te maken op onze rekening 379 56 66 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging Flehite, Amersfoort. Vermeld daarbij ook uw postcode, huisnummer en ‘contributie 2011”.

Lees “Nieuwsbrief februari 2011” verder

Nieuwsbrief januari 2011

In deze eerste nieuwsbrief van 2011 wenst het bestuur u een gezegend en inspirerend jaar toe. We hopen u bij verschillende van onze activiteiten te mogen ontmoeten. En uiteraard rekenen we op uw steun aan de vereniging.

Voor velen zal dat slechts de financiële bijdrage zijn. Hoewel onmisbaar om ons werk te doen, we zullen ook een beroep doen op onze leden tot medewerking aan de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het doen van (historisch) onderzoek, de voorbereiding van publicaties, zowel in de Kroniek als een uitgave van de Stichting Flehite Publicaties. Dit jaar zullen we de leden een vragenlijst toesturen, om inzicht te krijgen in de “competenties” van ons ledenbestand.

En als u zelf ideeën hebt over onderwerpen voor onderzoek of voor een artikel in de Kroniek (daar had ik nu altijd al graag iets over willen horen), laat ons het weten.

Lees “Nieuwsbrief januari 2011” verder