Nieuwsbrief maart 2018

VAN HET BESTUUR

Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 20 maart 2018 hopen we onze Algemene Ledenvergadering te houden. Deze wordt gehouden in de Stad van Cahen, Muurhuizen 104, 3811 EL te Amersfoort en begint om 20.00 uur.
De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1. Opening door de voorzitter.
2. Berichten van verhindering, ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststellen van de agenda.
4. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2017.
5. Terugblik en vooruitblik OVF waaronder:
    • Jaarverslag 2017
    • Jaarrekening 2017
    • Verslag Kascommissie
    • Benoeming Kascommissie.
    • Begroting 2018
    • Voorstel de contributie voor 2019 niet te verhogen
6. Presentaties e.d.:
    • De Collectiecommissie aan het woord
    • Het Forum Ruimtelijk Erfgoed aan het woord
    • Presentatie over de Stichting Flehite Publicaties (SFP)
    • Presentatie over de OVF jubileumexpositie Expo 140
    • Museumdirecteur Onno Maurer spreekt over de laatste nieuwtjes.
7. Bestuurssamenstelling. Voorstel om tijdig te voorzien in de vacature voor penningmeester per 2019 vanwege statutair aftreden van de heer Martin Palte.
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Alle vergaderstukken liggen vanaf 10 maart 2018 ter inzage bij de secretaris (Toscastraat 1 te Amersfoort) en zijn vanaf die datum ook te vinden op de website van de vereniging:
www.historisch-amersfoort.nl

Lees meer: Nieuwsbrief maart 2018

Meer artikelen...